Εικοστή ογδόη

Εικοστή ογδόη

Ἡ εἰκοστή ὀγδόη, τρίτη φθίνοντος, τρίτη μετ’εἰκάδα εἰκὰς ὀγδόη

Εικοστή ογδόη Γ