Δεκάτη τετάρτη

Δεκάτη τετάρτη

Η δεκάτη τετάρτη, τετράς μεσούντος, τεσσαρεκαιδεκάτη, τετάρτη επί δέκα, τετάρτη επί δεκάτη.

Δεκάτη τετάρτη Β