Δεκάτη ογδόη

Δεκάτη ογδόη

Η δεκάτη ὀγδόη, ὀγδόη μεσοῦντος μηνός, ὀκτωκαιδεκάτη, ὀγδόη ἐπὶ δέκα, ὀγδόη ἐπὶ δεκάτη

Δεκάτη ογδόη Β