Τρίτη Μεσούντος Βοηδρομιώνος

Ἐλευσίνια Μυστήρια, Πομπή Εφήβων

Δεκάς Β

13. Δεκάτη τρίτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος ΙΓ΄ (13η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΓ΄. Δεκάτη τρίτη, τρίτη μεσούντος, τρισκαιδεκάτη, τρίτη επί δέκα, τρίτη επί δεκάτη

Γεγονότα

  • ΠΟΜΠΗ ΕΦΗΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ
  • ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
  • ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΣΕ: ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΟΡΗ, ΔΙΟΝΥΣΟ, ΝΕΦΘΥΪ, ΟΣΙΡΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΘΕΟΥΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Οἱ δραστηριότητες ὅσον ἀφορᾶ τὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια ἀποδεδειγμένα ἄρχιζαν τὴ σημερινὴ ἡμέρα.
Οἱ ἔφηβοι σήμερα πραγματοποιοῦν πομπὴ πρὸς τὴν Ἐλευσίνα, ἔτσι ὥστε τὴν αὐριανὴ ἡμέρα νὰ μεταφέρουν τὰ Ἰερὰ στὸ Ἐλευσίνιον, στὴν Ἀθήνα:
IG II2 1078 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ σειρὲς 9-15
― ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι τῶι δήμωι προστάξαι τῶι κοσμητῆι τῶν ἐφήβων κατὰ τὰ ἀρχαῖα νόμιμα ἄ]γειν Ἐλευσῖνάδε τοὺς ἐφήβους τῆι τρίτηι ἐπὶ δέκα τοῦ Βοηδρομιῶνος μετὰ τοῦ εἰθισμένου σχήμα-
τος τῆς ἅμα ἱεροῖς πομπῆς, ἵνα τῆι τετράδι ἐπὶ δέκα παραπέμψωσιν τὰ ἱερὰ μέχρι τοῦ Ἐλευσινίου τοῦ ὑπὸ τῆι πόλει, ὧς ἂν κόσμος τε πλείων καὶ φρουρὰ μείζων
περὶ τὰ ἱερὰ ὑπάρχοι, ἐπειδὴ καὶ ὁ φαιδυντὴς τοῖν θεοῖν ἀγγέλλει κατὰ τὰ πάτρια τῆι ἱερείαι τῆς Ἀθηνᾶς ὡς ἥκει τὰ ἱερὰ καὶ ἡ παραπέμπουσα στρατιά
Παρόλο ποὺ αὐτὴ ἐπιγραφὴ εἶναι κατὰ πολὺ μεταγενέστερη (+2ου αἰώνα), οἱ προτάσεις αὐτὲς ἀποσκοποῦν νὰ ἀποκαταστήσουν τὰ παραδοσιακὰ ἔθιμα καὶ πρακτικὲς ( κατὰ τὰ ἀρχαῖα νόμιμα) καὶ ἔτσι θὰ πρέπει νὰ δεχθοῦμε τὶς ἡμερομηνίες ὡς τὶς παραδοσιακὲς ἡμερομηνίες τῆς πρώϊμης ἀρχαιότητας.
Δὲν ὑπάρχει καμμία ἔνδειξη ὅτι ἡ σημερινὴ ἡμέρα ἦταν ἐπίσημη ἑορταστικὴ ἡμέρα .
Αὑτὲς οἱ πομπὲς , πρὸς καὶ ἀπὸ τὴν Ἐλευσῖνα, ἦταν ἀπλῶς πομπὲς προετοιμασίας γιὰ τὰ Μυστήρια τῆς Ἐλευσίνος, καὶ δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἦταν ἑορταστικὲς ἡμέρες.
Ἐπίσης στὴ σημερινὴ ἡμέρα περιγράφεται ἱδιωτικὴ θυσία σὲ ἱδιωτικὸ ἡμερολόγιο τοῦ +2ου αἰῶνος:
― Βοηδρομιῶνος γι Νέφθυϊ καὶ Ὀσίριδι
ἀλεκτρυόνα καρπώσεις σπείρων πυροὺς
καὶ κρειθάς, σπένδων μελίκρατον.
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II2 1367 σειρὲς 4-8
ΣΠΟΝΔΕΣ ΟΙΝΟΥ ΜΕ ΜΕΛΙ