Τρίτη Φθίνοντος Ανθεστηριώνος

Δεκάς Γ

28. Εικοστή ογδόη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ανθεστηριώνος ΚΗ΄ (28η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 8ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΗ΄. Ἡ εἰκοστή ὀγδόη, τρίτη φθίνοντος, τρίτη μετ’εἰκάδα εἰκὰς ὀγδόη

Γεγονότα

  • ΑΘΗΝΑΣ
  • ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΑ
  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Μία συνέλευση, κατά το έτος -302/1, εδραιώνει την σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων για την Εκκλησία του δήμου.
ΙG II² 500, 2-6
― Επί Νικοκλέους άρχοντος επί της
Οινείδος ογδόης πρυτανείας ήι
Νίκων Θεοδώρου Πλωθεύς εγραμμάτευεν
τρίτηι μετ΄εικάδας, εβδόμει και
εικοστήι της πρυτανείας.
Ο αριθμός της πρυτανείας εδραιώνει τον μήνα Ανθεστηριώνα.
Μία συνέλευση επίσης πραγματοποιείται και στην ιερή νήσο Δήλο, κατά το έτος -144/3:
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΝΗΣΟΥ ΔΗΣΟΥ 1507, 37-39.
Η σημερινή ημέρα είναι ιερή της Αθηνάς στην πόλη των Αθηναίων για την συμβολική γέννηση της θεάς Αθηνάς.
ΛΕΞΙΚΟ ΣΟΥΪΔΑΣ
― Τριτογενής η Αθηνά…ή ότι τρίτη φθίνοντος εγενήθη , ως και Αθηναίοι άγουσιν.
ΛΕΞΙΚΟ ΦΩΤΙΟΣ
― Τριτογενής η Αθηνά, ή τοι ότι…εγεννήθη τρίτη φθίνοντος.