Τετάρτη Φθίνοντος Μαιμακτηριώνος

Δεκάς Γ

27. Εικοστή εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μαιμακτηριώνος ΚΖ΄ (27η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 5ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΖ΄. Ἡ εἰκοστή ἑβδόμη, ἡ τετάρτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς ἑβδόμη, ἡ τετρὰς μετ΄εἰκάδα

Γεγονότα

  • HΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα, το -336, πραγματοποιείται γενική συνέλευση της Εκκλησίας του Δήμου:
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II² 328
― ἐπὶ Πυθοδήλου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀκ
αμαντίδος τετάρτης πρυτανείας ἧ
ι ․․․․․․․․․․․․ ἐγραμμάτ
ευεν· Μαιμακτηριῶνος τετράδι φθί
νοντος, μιᾶι καὶ τριακοστεῖ τῆς πρ
υτανείας· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζε
ν ․․․․․․․․․․․․․․․․ ἔδοξεν τῆ
ι βολῆι καὶ τῶι δήμωι· Λυκοῦργος Λυ
κόφρονος Βουτάδης εἶπε· περὶ ὧν λέγ
ει ․․․ς, δεδόχθαι τῆι βουλῆι τοὺ
ς προέδρους οἳ ἂν λάχωσιν προεδρε
ύειν εἰς τὴν πρώτην ἐκκλησίαν προ
σαγαγεῖν αὐτὸν εἰς τὸν δῆμον καὶ χ
ρηματίσαι, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθα-
ι τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκε
ῖ τῆι βουλῆι, ἐπειδὴ ․․․ς Εὐπορ․
․․․․․․․․․․․․․․․․․․ΙΠΓ․․․