Πρώτη Μεσούντος Βοηδρομιώνος

Δεκάς Β

11. Ενδέκατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος ΙΑ΄ (11η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΑ΄. Ενδεκάτη, πρώτη μεσούντος

Γεγονότα

  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Μία συνέλευση της Εκκλησίας του Δήμου που πραγματοποιήθηκε το έτος -320, καθιερώνει τη σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων της Εκκλησίας:
IG II² 380 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ, ΣΕΙΡΕΣ 2-7, ΕΤΟΣ -320
― ἐπὶ Νεαίχμου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἐρεχθη-
ΐδος δευτέρας πρυτανείας εἷ Θηραμέν-
ης Κηφισιεὺς ἐγραμμάτευε· Βοηδρομιῶ-
νος ἑνδεκάτει, μιᾶι καὶ τριακοστεῖ τῆ-
ς πρυτανείας· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζε
Διόδοτος Ἰκαριεύς· ἔδοξεν τῶι δήμωι·
Ο όρκος του Φαίνιππου, όπως περιγράφετι στον Δημοσθένη…:
― ὀμόσας γὰρ τῇ ἑνδεκάτῃ τοῦ βοηδρομιῶνος μηνὸς ἀποφανεῖν ὀρθῶς καὶ δικαίως τὴν οὐσίαν, καὶ τοῦ νόμου διαρρήδην λέγοντος τριῶν ἡμερῶν ἀφ᾽ ἧς ἂν ὀμόσῃ διδόναι τὴν ἀπόφασιν, ἐδεῖτό μου προσελθὼν πρόσθε τῶν δικαστηρίων μετὰ Πολυεύκτου τοῦ Κριωέως καὶ ἑτέρων τινῶν, πρῶτον μὲν περὶ διαλύσεως συνελθεῖν αὑτῷ: πάντα γάρ μοι τὰ δίκαια ποιήσειν: ἔπειτα τὴν ἀπόφασιν τῆς οὐσίας ἀναβαλέσθαι μὴ πολλὰς ἡμέρας: οὐ γὰρ ἀγνοεῖν μου τὰ πράγματα.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 42.11
…πραγματοποιήθηκε στο Δικαστήριο και καθιστούν την σημερινή ημέρα ως ημέρα Νομικών Διαδικασιών.
Ὁ Ἠσίοδος ἀναφέρεται στὶς ἐπισημασίαι ποὺ ἔχουν να κάνουν μὲ τὶς φάσεις τῆς σελήνης στὴν ἐποχὴ του καὶ τὴν καταγράφει ὡς καλότυχη καὶ εὑνοϊκὴ γιὰ τὶς γεωργικὲς ἐργασίες.
ἑνδεκάτη δὲ δυωδεκάτη τ’ἄμφω γε μὲν ἐσθλαὶ
ἠμὲν ὄις πείκειν ἠδ’εὔφρονα καρπὸν ἀμᾶσθαι•
ἡ δὲ δυωδεκάτη τῆς ἑνδεκάτης μὲγ’ἀμείνων•
[ἡ ἑνδεκάτη καὶ ἡ δωδεκάτη καὶ οἱ δυὸ εἶναι καλές γιὰ νὰ κουρεύεις τὰ πρόβατα, καὶ νὰ θερίζεις τὸν ευφραντικό, καρπό, ἤ δωδεκάτη εἶναι πολύ πιὸ σπουδαία ἀπ’ τὴν ἑνδεκάτη]
ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 774
«από τους αριθμούς μετά την δεκάδα, η ενδεκάδα αντοπροσωπεύει τη μονάδα. Επειδή λοιπόν, αντιστοιχεί στη μονάδα, την επαίνεσε για τη συλλογή του μαλλιού από τα πρόβατα και για το θερσμό των καρπών από τη γη· γιατί αυτά είναι μεταξύ τους συγγενή, αφού και το θερίζω το λένε «κουρεύω τη γη» και το κούρεμα είναι κάτι σαν θερισμός των προβάτων.
Και τα δύο αποσκοπούν στην περιποιηση του σώματος, το ένα για τη διατροφή και το άλλο για την κάλυψη.
Και αυτά τα πράγματα είναι συγγενή με την ενδεκάτη ημέρα, την οποία αυξάνεται περισσότερο το σεληνιακό φώς (γιατί από τις τρείς πεντάδες, η πρώτη είναι ατελέστατη και η τρίτη τελειότατη· και είτε θες να πεις το φως του ήλιου τροφή είτε περίβλημα της σελήνης, θα πείς ότι η ενδεκάτη ημέρα, η οποία είναι η αρχή της πεντάδας που τελειοποιεί το σεληνιακό φως, είναι κατάλληλη για το θερισμό και για το κούρεμα των προβάτων)· είναι συγγενή όμως και με τη δωδεκάτη μέρα· γιατί αυτή η μέρα, όπως αυξάνει ακόμα περισσότερο το φως, έτσι έλαβε πριν από την προηγουμένη της την αρχή της τέλειας αύξησης· περιέχει μάλιστα και το εννέα με την πλευρά του, οπότε περιέχει και την τελειότητα του τρία και την ισότητα του εννέα.
Αν όμως περιέχει και δύο φορές την πρώτη εξάδα, η οποία είναι ίση με τα μέρη της και γι΄αυτό τέλεια, δικαιολογημένα ταίριαζε στη συγκομιδή τέλειων πραγμάτων.
Γι αυτό και δικαιολογημένα λέγεται πιο καλή, επειδή είναι ο αριθμός των ίδιων των θεών.
Μετα επόμενα υπενθυμίζει ότι αυτός ο αριθμός έλαβε μια φυσική συγγένεια με τις υφάνσεις, χέριν των οποίων κουρεύουν και τα πρόβατα».
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 774-776
― ενδεκάτη δε δυοδεκάτη τε
ΗΣΙΟΔΟΣ , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 774-776