Πρώτη Μεσούντος Θαργηλιώνος

Δεκάς Β

11. Ενδέκατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Θαργηλιώνος ΙΑ΄ (11η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 11ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΑ΄. Ενδεκάτη, πρώτη μεσούντος

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τέσσαρες συνελεύσεις τῆς Ἐκκλησίας καταγράφονται στὴν Ἀθήνα ἀνὰ διάφορα ἔτη τη σημερινή ημέρα:

IG VII 4252 2-6 ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΩΡΩΠΟΥ
α΄ ἔτος τῆς 112ης Ὀλυμπιάδος
― Ἐπὶ Νικήτου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἐρεχθηίδος ἐνάτης πρυτανείας ἧι Ἀριστόνομυς Ἀριστόνου Ἀναγυράσιος ἐγραμμάτευσεν• Θαργηλιῶνος ἑνδεκάτει, τρίτηι καὶ εἰκοστῆι τῆς πρυτανείας ἐκκλησίας κυρία.

IG VII 4253 2-7 ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΩΡΩΠΟΥ (ΣΚΑΛΑ)
γ΄ ἔτος τῆς 112ης Ὀλυμπιάδος
― Ἐπὶ Ἀριστοφῶντος ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Λεωντίδος ἐνάτης πρυτανείας ἧι Ἀντίδωρος Ἀντίνου Παιανιεύς ἐγραμμάτευσεν•ἑνδεκάτηι Θαργηλιῶνος, ἐνάτηι καὶ δεκάτηι τῆς πρυτανείας.

IG ΙΙ2 351 2-7
γ΄ ἔτος τῆς 129ης Ὀλυμπιάδος
— ἐπὶ Κλεομάχου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀντιοχίδος ἑνδεκάτης πρυτανείας, v ἧι Ἀφθόνητος Ἀρχίνου Κήττιος ἐγραμμάτευεν· Θαργηλιῶνος ἑνδεκάτει v, ἑνδεκάτει τῆς πρυτανείας· v ἐκκλησία κυρία· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν v Λέων Θεαίου Τρικορύσιος v καὶ συμπρόεδροι· v ․․․․στρατος Αἰθαλίδης v Πεισικλῆς— — —, — ος․․․․․ Ἀναγυράσιος v, Ἀντίδωρος Φιλαΐδης v, — — — — — — (πανδιωνίδης), — —στρατος Κήττιος v, Φιλίων — — — (Ἀκαμαντίδης), — — — — — —ς (Οἰνηϊδης), Θεόφιλος Αἰξωνεύς v,— — — — — — (Ιπποθωντίδης) v ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι.

IG ΙΙ2 770ΕΣΠΕΡ. 1964 183-184 Νο34
α΄ ἔτος τῆς 146ης Ὀλυμπιάδος
— ἐπὶ . . . ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἱπποθωντίδος ἑνδεκάτης πρυτανεία ἧι. . . εὺς ἐγραμμάτευσεν• Θαργηλιῶνος ἑνδεκάτει κατ’ἄρχοντα, κατὰ θεὸν, δὲ ὀγδόει ἐπὶ δέκα, τρίτει καὶ εἰκοστεῖ τῆς πρυτανείας• ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι θεάτρωι.

Ὁ Ἠσίοδος ἀναφέρεται στὶς ἐπισημασίαι ποὺ ἔχουν να κάνουν μὲ τὶς φάσεις τῆς σελήνης στὴν ἐποχὴ του καὶ τὴν καταγράφει ὡς καλότυχη καὶ εὑνοϊκὴ γιὰ τὶς γεωργικὲς ἐργασίες.
ἑνδεκάτη δὲ δυωδεκάτη τ’ἄμφω γε μὲν ἐσθλαὶ
ἠμὲν ὄις πείκειν ἠδ’εὔφρονα καρπὸν ἀμᾶσθαι•
ἡ δὲ δυωδεκάτη τῆς ἑνδεκάτης μὲγ’ἀμείνων•
[ἡ ἑνδεκάτη καὶ ἡ δωδεκάτη καὶ οἱ δυὸ εἶναι καλές γιὰ νὰ κουρεύεις τὰ πρόβατα, καὶ νὰ θερίζεις τὸν ευφραντικό, καρπό, ἤ δωδεκάτη εἶναι πολύ πιὸ σπουδαία ἀπ’ τὴν ἑνδεκάτη]

ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 774
«από τους αριθμούς μετά την δεκάδα, η ενδεκάδα αντοπροσωπεύει τη μονάδα. Επειδή λοιπόν, αντιστοιχεί στη μονάδα, την επαίνεσε για τη συλλογή του μαλλιού από τα πρόβατα και για το θερσμό των καρπών από τη γη· γιατί αυτά είναι μεταξύ τους συγγενή, αφού και το θερίζω το λένε «κουρεύω τη γη» και το κούρεμα είναι κάτι σαν θερισμός των προβάτων.
Και τα δύο αποσκοπούν στην περιποιηση του σώματος, το ένα για τη διατροφή και το άλλο για την κάλυψη.
Και αυτά τα πράγματα είναι συγγενή με την ενδεκάτη ημέρα, την οποία αυξάνεται περισσότερο το σεληνιακό φώς (γιατί από τις τρείς πεντάδες, η πρώτη είναι ατελέστατη και η τρίτη τελειότατη· και είτε θες να πεις το φως του ήλιου τροφή είτε περίβλημα της σελήνης, θα πείς ότι η ενδεκάτη ημέρα, η οποία είναι η αρχή της πεντάδας που τελειοποιεί το σεληνιακό φως, είναι κατάλληλη για το θερισμό και για το κούρεμα των προβάτων)· είναι συγγενή όμως και με τη δωδεκάτη μέρα· γιατί αυτή η μέρα, όπως αυξάνει ακόμα περισσότερο το φως, έτσι έλαβε πριν από την προηγουμένη της την αρχή της τέλειας αύξησης· περιέχει μάλιστα και το εννέα με την πλευρά του, οπότε περιέχει και την τελειότητα του τρία και την ισότητα του εννέα.
Αν όμως περιέχει και δύο φορές την πρώτη εξάδα, η οποία είναι ίση με τα μέρη της και γι΄αυτό τέλεια, δικαιολογημένα ταίριαζε στη συγκομιδή τέλειων πραγμάτων.
Γι αυτό και δικαιολογημένα λέγεται πιο καλή, επειδή είναι ο αριθμός των ίδιων των θεών.
Μετα επόμενα υπενθυμίζει ότι αυτός ο αριθμός έλαβε μια φυσική συγγένεια με τις υφάνσεις, χέριν των οποίων κουρεύουν και τα πρόβατα».

ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ, ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 774-776
― ενδεκάτη δε δυοδεκάτη τε
ΗΣΙΟΔΟΣ , ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 774-776