Πρώτη Μεσούντος Μεταγειτνιώνος

Δεκάς Β

11. Ενδέκατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος ΙΑ΄ (11η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΑ΄. Ενδεκάτη, πρώτη μεσούντος

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΕΠΑΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠΛΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Μια συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου, το Α΄έτος της 144ης Ολυμπιάδος (-204/3) εδραιώνει την σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων για την Εκκλησία.
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II², ΣΕΙΡΕΣ 2-6:
― Επί Απολλοδώρου άρχοντος επί της Πανδιονίδος
δευτέρας πρυτανείας ήι . . . . ος
Οήθεν εγραμμάτευεν Μεταγειτνιώνος
ενδεκάτη, ενδεκάτει της πρυτανείας· εκκλησία
κυρία εν τωι θεάτρωι.
Εξ΄αποκαταστάσεως της Αττικής επιγραφής IG II² 1036, ΣΕΙΡΕΣ 7-9, Α’ ΕΤΟΣ της 168ης ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ (-108/7).
ΕΠΑΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠΛΟΥ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
― ἐπὶ Δημοχάρους ἄρχοντος ἐπὶ τῆς . . . ίδος δευτέρας πρυτανείας, ἧι
Διονυσοδώρου Ἀγκυλῆθεν ἐγραμμάτευεν· Μεταγειτνιῶνος ἑνδεκάτηι, ἑνδεκ
άτηι τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν …Τι
μύλλου Ἐροιάδης καὶ συμπρόεδροι· ἔδοξεν τῆι βουλῆι καὶ τῶι δήμωι …
Μελιτεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ πρόσοδον ποιησάμενοι πρὸς τὴν βουλὴν οἱ πατέρες τῶν παρθένων
τῶν ἠργασμένων τῆι Ἀθηνᾶι τὰ ἔρια τὰ εἰς τὸν πέπλον ἐμφανίζουσιν παρηκολουθηκέναι αὐτ
ὰς τοῖς ὑπὸ τοῦ δήμου ἐψηφισμένοις περὶ τούτων πᾶσι καὶ πεποιηκέναι τὰ δίκαια καὶ πεπ
ομπευκέναι κατὰ τὰ προστεταγμένα ὡς ὅτι κάλλιστα καὶ εὐσχημονέστατα, κατεσκευακέν
αι δὲ αὐτὰς ἐκ τῶν ἰδίων καὶ φιάλην ἀπὸ δραχμῶν ἑκατόν, ἣν καὶ βούλεσθαι ἀναθεῖναι τ
ῆι Ἀθηνᾶι ὑπόμνημα τῆς ἑαυτῶν πρὸς τὴν θεὸν εὐσεβείας, καὶ παρακαλοῦσι τὴν βουλὴν καὶ τὸν δ
ῆμον ἐπιχωρῆσαι τὴν ἀνάθεσιν τῆς φιάλης, ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι τῆι βουλῆι τοὺς λαχόντ
ας προέδρους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτων, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι
τῆς βουλῆς εἰς τὸν δῆμον ὅτι δοκεῖ τῆι βουλῆι ἐπικεχωρῆσθαι μὲν ἀναθεῖναι τὴν φιά
λην, ἣν κατεσκευάκασιν αἱ παρθένοι τῆι Ἁθηνᾶι, ἐπαινέσαι δὲ τὰς παρθένους καὶ στεφανῶσαι
ἑκάστην αὐτῶν θαλλοῦ στεφάνωι εὐσεβείας ἕνεκεν τῆς εἰς τοὺς θεοὺς καὶ φιλοτιμίας τῆ
ς εἰς τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον