Πρώτη Μεσούντος Γαμηλιώνος

Δεκάς Β

11. Ενδέκατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος ΙΑ΄ (11η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΑ΄. Ενδεκάτη, πρώτη μεσούντος

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τρεις συνελεύσεις εδραιώνουν τη σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεως της Εκκλησίας του δήμου.
IG ΙΙ² 450,1-6, -314/3:
― Επί Νικοδώρου άρχοντος
επί της Κεκροπίδος έκτης
πρυτανείας· Γαμηλιώνος
ενδεκάτηι, έκτηι και εικοστήι
της πρυτανείας· εκκλησία.
IG II² 1011,63-65,-107/6
― Αγαθή τύχη·
Επί Αριστάρχου άρχοντος επί
της Αιαντίδος εβδόμης πρυτανείας ή Τελέστης Μηδείου
Παιανιεύς εγραμμάτευεν· Γαμηλιώνος ενδεκάτη,
ενδεκάτη της πρυτανείας· εκκλησία κυρία εν
τωι θεάτρω
IG II² 1034,1-3,-99/8:
― Επί Προκλέους άρχοντος επί της Κεκροπίδος εβδόμης
πρυτανείας
ήι. . . θένης Κλεινίου Κοθωκίδης εγραμμάτευεν·
Γαμηλιώνος ενδεκάτηι, ενδεκάτηι της πρυτανείας· εκκλησία
κυρία εν τωι θεάτρωι