Πέμπτη Μεσούντος Σκιροφοριώνος

Αθηνάς

Δεκάς Β

15. Δεκάτη πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος ΙΕ΄ (15η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΕ΄. Η δεκάτη πέμπτη, πέμπτη μεσούντος, πέντε και δεκάτη, πέμπτη επί δέκα, πέμπτη επί δεκάτη

Γεγονότα

ΑΘΗΝΑΣ
ΔΙΧΟΜΗΝΙΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΗΡΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΔΗΛΟ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Την 15η Σκιρροφοριώνος του δ΄ έτους της 158ης Ολυμπιάδος /-145, η Βουλή των Αθηναίων Κληρούχων συνεδρίαζε στη ιερή νήσο, τη Δήλο.
― επί Μητροφάνου άρχοντος, Σκιροφοριώνος πέμπτει επί δέκα, βουλή εν τώι εκκλησιαστηρίωι
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ 1506, 1-3

Γενικώς οι Αθηναίοι θεωρούν την πανσέληνο ιερή της Αθηνάς για όλους τους μήνες:
― Ει μεν τη νουμηνία, ότι αρχή του μηνός. . . . ει δε εβδόμη ή έκτη. ότι ιεραί τοίν θεοίν. . . έχοις δ’ἄν και περί της ενάτης λέγειν ότι ιερά του ηλίου. . . ει δε πεντεκαιδεκάτη είη, ότι και αύτη της Αθηνάς, και ότι τέλειος εν τούτω ο κύκλος, και εικός ανευδεή την τοιαύτην είναι γένεσιν του ανδρός.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ ΡΗΤ.243.1