Πέμπτη Μεσούντος Μεταγειτνίωνος

Ιερά Εκεχειρία

Δεκάς Β

15. Δεκάτη πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος ΙΕ΄ (15η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΕ΄. Η δεκάτη πέμπτη, πέμπτη μεσούντος, πέντε και δεκάτη, πέμπτη επί δέκα, πέμπτη επί δεκάτη

Γεγονότα

  • ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ Γ’ ΗΜΕΡΑ
  • ΠΟΜΠΗ ΘΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΗ
  • ΙΕΡΗ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΕΝΑΡΞΗ ΙΕΡΗΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ
  • ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΝΥΣΗΣ
  • ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
  • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΘΥΣΙΑ
  • ΔΙΧΟΜΗΝΙΑ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Στην Γ’ ημέρα της Ελευσινίας ολοκληρώνεται ο εορτασμός με την πομπή και την θυσία στις θεές Κουροτρόφο (Δήμητρα) και Κόρη.
Τη σημερινή ημέρα αρχίζει η Ιερά Εκεχειρία έως τα Μυστήρια της Ελευσίνος :
IG I³ 6. Β στήλη
․․․․ι̣α̣
․․․․ντο
․․․․τοσ
․․․․ τ-
ὰ μὲν ℎακόσια
ℎαπλε̑ι, τὰ δὲ ℎ
εκόσια διπλε̑-
ι· σπονδὰς εἶν-
αι τοῖσι μύστ-
εσιν καὶ τοῖς
ἐπόπτεισιν κ-
αὶ τοῖς ἀκολο-
ύθοισιν καὶ χ-
ρέμασιν το̑ν ὀ-
θνείον καὶ Ἀθ-
εναῖοισιν ℎά-
πασιν· ἄρχεν δ-
ὲ τὸν χρόνον τ-
ο̑ν σπονδο̑ν το̑
Μεταγειτνιο̑-
νος μενὸς ἀπὸ
διχομενίας κ-
αὶ τὸν Βοεδρο-
μιο̑να καὶ το̑ Π-
υανοφσιο̑νος
μέχρι δεκάτε-
ς ℎισταμένο· τ-
ὰς δὲ σπονδὰς
εἶναι ἐν τε̑ισ-
ι πόλεσιν ℎόσ-
αι χρο̑νται το̑-
ι ℎιερο̑ι καὶ Ἀ-
θεναίοισιν ἐ-
κεῖ ἐν τε̑ισιν
αὐτε̑σι πόλεσ-
ιν· τοῖσι δὲ ὀλ-
είζοσι μυστε-
ρίοισιν τὰς σ-
πονδὰς εἶναι
το̑ Γαμελιο̑νο-
ς μενὸς ἀπὸ δι-
χομενίας καὶ
τὸν Ἀνθεστερ-
ιο̑να καὶ το̑ Ἐλ-
αφεβολιο̑νος
μέχρι δεκάτε-
ς ℎισταμένο.


Η Ιερά Εκεχειρία υπάρχει για τα Μεγάλα Μυστήρια αλλά και για τα Μικρά.
Η περίοδος της Ιερής Εκεχειρίας διαρκεί 55 ημέρες και καλύπτει την περίοδο πρίν , κατά την διάρκεια, και μετά τα Μυστήρια .
Οι όροι υποδεικνύουν ότι οι πόλεις που δεν τηρούν την Ιερά Εκεχειρία δεν τους επιτρέπεται να λάβουν μέρος στα Μυστήρια.
Κατά την περίοδο Ιερών Εκεχειριών δεν σημαίνει ότι παύουν οι εχθροπραξίες μεταξύ των πόλεων αλλά διασφαλίζουν ότι όσοι συμμετέχουν στις εορτές είναι απαραβίαστοι.
Μετά το -163 οι Τεχνίτες του Διονύσου, στην πόλη των Αθηναίων, αρχίζουν να εορτάζουν στην σημερινή ημέρα τα γενέθλια της βασιλίσσης Νύσης, συζύγου του βασιλέως Αριαράθου του Ε΄.
Αυτό επιβεβαιώνεται από την την αττική επιγραφή IG II² 1330:
IG II² 1330, σειρές 30-37.

Ἐλευσινίων τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσι· τῆς δὲ ἀναγορεύ-
σεως ἐπιμεληθῆναι τὸν ἐπιμελητήν. παρασκευάσαι δὲ ἱερεῖα εἰς θυσίαν τῶι
Διονύσωι ἀπὸ τῶν προσόδων κοινῶν κάλλιστα τὸν ἐπιμελητὴν καὶ Μενέλαον
ποιητὴν τραγικὸν μετὰ τοῦ ἱερέως τοῦ Διονύσου καὶ θῦσαι ὑπὲρ σωτηρίας τῆς
συνόδου καὶ βασιλέως Ἀριαράθου καὶ βασιλίσσης Νύσης — — — — — —
καὶ μερίδα νεῖμαι πᾶσιν τοῖς μετέχουσιν τῆς συνόδου καὶ παισὶ καὶ γυναιξὶν
αὐτῶν. μερίσαι δὲ τὸν ἐπιμελητὴν τοῦ Μεταγειτνιῶνος μηνὸς τὴν τετράδα.
ἐπὶ δέκα ὑπὲρ τοῦ βασιλέως καὶ τὴν πέμπτην ἐπὶ δέκα ὑπὲρ τῆς βασιλίσσης
παι․․․ν, τὸν δ’ ὑπηρέτην προγράψαι — — — — — — — — — —
ἡμερῶν τοῦ βασιλέως Ἀριαράθου καί στεφανοῦν τὸ ἄγαλμα τὸ τοῦ βασιλέως
καὶ θυμιᾶν καὶ δαῖδα ἱστάνειν.


Τη σημερινή ημέρα πραγματοποιείται ιδιωτική θυσία στις Θεές τον πρώτο ή τον δεύτερο αιώνα.
Η θυσία αυτή σχετίζεται με την εορτή των Ελευσινίων :
IG II² 1367

Μεταγιτνιῶνος θεαῖς β․․․․
του τῆς παντελείας πόπανον δωδεκόμ-
φαλον χοινικιαῖον ιε νηφάλιον.
Η δεκάτη πέμπτη , η Ιερά Πανσέληνος, είναι πάντα ιερή για την Αθηνά:
― ..ει δε πεντεκαιδεκάτη είη , ότι αυτή της Αθηνάς, και ότι τέλειος εν τούτω ο κύκλος
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ, ΡΗΤΟΡΙΚΑ 243.1