Πέμπτη Μεσούντος Εκατομβαιώνος

Ιερή Αθηνάς - Διχομηνίς

Δεκάς Β

15. Δεκάτη πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Εκατομβαιώνος ΙΕ΄ (15η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 1ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΕ΄. Η δεκάτη πέμπτη, πέμπτη μεσούντος, πέντε και δεκάτη, πέμπτη επί δέκα, πέμπτη επί δεκάτη

Γεγονότα

ΙΕΡΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΧΟΜΗΝΙΣ

ΤΡΙΕΤΗΡΙΚΗ ΘΥΣΙΑ ΓΛΕΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΕΟΡΤΙΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Μια θυσία που πραγματοποιείται ανά δύο έτη καταγραφεται για τη σημερινη ημερα σε ένα μεγιστου σημασίας θραύσμα επιγραφής του Αθηναϊκού ιερού ημερολογίου :
ΕΣΠΕΡΙΑ 1935 αρ. 2, σελ. 21 , σειρές 30-43- :

― τάδε το έτερον έτος θύεται Α…..Εκατομβαιώνος πέμπτηι επί δέκαεκ των φυλο-βασιλικων Γλεόντων φυληι Λευκοταινίων τριττύι οιν λειπογνώμονα ιερεωσυνα φυλοβασιλευσι νωτο κηρυκι ‘ωμοποδων κεφαλης


Αυτή η θυσία σχετίζεται με την αυριανή εορτή των Συνοικίων, την  16η του Εκατομβαιώνος.
ΛΕΙΠΟΓΝΩΜΩΝ σε αυτή την θυσία καλείται το τρίχρονο κριάρι που έχει αποβάλλει τα πρώτα δόντια.
ΕΥΣΤΑΘ.  Ι 239 (σελ. 1267.12)  ― Φασὶ γοῦν οἱ παλαιοὶ ὅτι οὐ μόνον τρεῖς ἡλικίαι, ἀρήν ἀμνός  ἀρνειός, καὶ ὅτι τοῦ ἀμνοῦ καὶ θηλυκὸν ἡ ἀμνή –πρόβατον  αὐτὸ μέσον τῆι ἡλικίαι – καὶ ὅτι ἀμνὴ ἐνιαύσιον ἄρνα δηλοῖ  (…), ἀλλὰ καὶ ὅτι Ἴστρος ἐν Ἀττικαῖς λέξεσιν  «ἄρ- να», φησίν, «εἶτα ἀμνόν, εἶτα ἀρνειόν, εἶτα λειπογνώμονα· ἐλέ-  γετο δὲ καὶ μοσχίας ὁ τριέτης κριός».ΑΠΟΔΟΣΗ:Εὐστ. στὸ Ι 239 (σ. 1627.12)Λένε μάλιστα οἱ παλαιοὶ ὅτι δὲν εἶναι μόνο τρεῖς οἱ ἡλικίες (τῶν προ-βάτων), ἀρήν ἀμνός ἀρνειός (ἀρνάκι γάλακτος, ἀρνάκι, ἀρνί [ζυγού-ρι]), καὶ ὅτι τοῦ ἀμνοῦ τὸ θηλυκὸ (λέγεται) καὶ ἀμνή (ἀμνάδα ἢ ἀρνά-δα) –πρόβατο αὐτὸ σὲ μέση ἡλικία– καὶ ὅτι τὸ ἀμνὴ δηλώνει ἀρνὶ ἑνὸςχρόνου (…), ἀλλὰ καὶ ὅτι ὁ Ἴστρος στὸ Ἀττικαὶ λέξεις«ἄρνα», λέει, «ἔπειτα ἀμνόν, ἔπειτα ἀρνειόν, ἔπειτα λειπογνώμονα(ξεδοντιάρικο ἢ φαφούτικο πρόβατο)· λεγόταν δὲ καὶ μοσχίας τὸτρίχρονο κριάρι».


ΦΩΤΙΟΣ καὶ ΣΟΥΔΑ. (Συναγ.) σ.λ. ἀμνόνἀμνόν· τὸ χρονιάρικο ἀρνί. Ὁ Ἴστρος στὸ Ἀττικαὶ (λέξεις,λέει): «ἄρνα, ἔπειτα ἀμνόν, ἔπειτα ἀρνειόν, ἔπειτα λιπογνώμονα,μοσχίαν δὲ (ἢ μοσχίωνα) τὸν πρῶτον (τὸ τρίχρονο κριάρι ἢ τὸ πρό-βατο ποὺ τοῦ πέφτουν τὰ πρῶτα δόντια, ἤ: μοσχίον δὲ τὸ πρῶτοδηλ. τὸ νεογέννητο)».Οι θυσίες την 16η του Εκατομβαιώνος έχουν εγκριθεί από το ίδιο σώμα (εκ των φυλοβασιλικών) και από τα ιδία μέλη της φυλης των Γλεόντων.

Η 16η του Εκατομβαιώνος είναι πιο σπουδαία ημέρα για τις θυσίες που είναι μεγίστου σημασίας. Καμμία πηγή δεν μας προτείνει ότι τα Συνοίκια είναι εορτή που διαρκεί δύο ημέρες, αλλά η παραπάνω θυσία μας πιστοποιεί ότι προηυπήρχε, τουλάχιστον,μία προεόρτιος  της εορτής των Συνοικίων. Καμμία δημοσια συνέλευση δεν καταγράφεται για την 15η του Εκατομβαιώνος, παρόλα αυτά μαρτυρούνται Διαδικαστικά κατά τον Νόμον για τη σημερινή ημέρα στο -330:


IG II² 1578– πολεμαρχούντος Δημοτέλους τοῦ Ἀντμάχου Ἁλ̣αιέως δίκαι αποστασίου Ἑκατονβαιῶνος πέμπ̣τει ἐπὶ δέκα.