Ογδόη Μεσούντος Βοηδρομιώνος

Ελευσίνια Μυστήρια, Επιδαύρεια, Ασκληπιεία

Δεκάς Β

18. Δεκάτη ογδόη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος ΙΗ΄ (18η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΗ΄. Η δεκάτη ὀγδόη, ὀγδόη μεσοῦντος μηνός, ὀκτωκαιδεκάτη, ὀγδόη ἐπὶ δέκα, ὀγδόη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
  • ΕΠΙΔΑΥΡΙΑ /ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ
  • ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΑΣΚΛΗΠΙΟ
  • ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ TOY ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΡΥΓΗΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΘΕΩΝ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ: 18η ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ (ΕΠΙΔΑΥΡΕΙΑ). Η σημερινή ημέρα ονομάζεται Επιδαύρεια ή Ασκληπιεία, προς τιμήν του Ασκληπιού και σε ανάμνηση του καθυστερημένου καθαρμού του. Διότι σύμφωνα ,ε την τοπική παράδοση ο Θεός της ίασης καθυστέρησε να έρθει από την Επίδαυρο· είχε ήδη γίνη η πρόρρηση και ο καθαρμός στη θάλασσα, και είχαν ολοκληρωθεί οι θυσίες. Έγινε μια ειδική επανάληψη των τελετουργιών ωστε να μπορέσει ο Θεός να μυηθεί δεόντως στα Μυστήρια της Δήμητρος. «Και πρώτα οι Αθηναίοι που λένε πως μύησαν τον Ασκληπιό στα μυστήρια τους, ονομάζουν την ημέρα αυτής της εορτής Επιδαύρια», γράφει ο Παυσανίας [2,26,8]. Υστερα από το προηγούμενο που δημιούργησε ο Ασκληπιός, χρησιμοποιούσαν έκτοτε την ημέρα για την προετοιμασία όσων έφταναν καθυστερημένοι στον εορτασμό. Για τους μύστες που είχαν πάρει κανονικά μέρος στις δραστηριότητες των πρωτων ημερών, ήταν ημέρα ανάπαυσης. Έπρεπε να παραμείνουν στα σπίτια ή στα καταλύματα τους όπως μας γράφει ο Αριστοτέλης [ΑΘΗΝ. ΠΟΛΙΤ. 56.4] και ίσως να τους έδιναν περισσότερες οδηγίες σχετικά με τα όσα έπρεπε να κάνουν.
Σημειωτέον ότι οι ιεροτελεστίες για όσους έφθαναν καθυστερημένοι γίνονταν υπό την επίβλεψη του Επωνύνου Άρχοντος και όχι του Άρχοντος Βασιλέως. Ο Άρχων Βασιλεύς φροντίζει τα πάτρια , τις θρησκευτικές τελετές προγονικής προέλευσης· ο Επώνυμος έχει την ευθύνη των νέων στοιχείων και τελετουργιών που προσθέτονταν με το πέρασμα του χρόνου. Τα Επιδαύρεια είναι ένα νέο στοιχείο που προστέθηκε μετά το -421, όταν καθιερώθηκε στην Αθήνα η λατρεία του Ασκληπιού. Και πληροφορούμεθα ότι ο Θεός στεγάστηκε στο εν Άστει Ελευσίνιο μέχρι να ολοκληρωθεί ο ναός του , πράγμα που δείχνει τη σχέση του με τις θεές της Ελευσίνος. Ο Φιλόστρατος διέσωσε την πληροφορία ότι τα Επιδαύρεια, τα οποία τελούνταν μετά την πρόρρηση και την ημέρα των θυσιών, εορτάζονταν με μια δεύτερη θυσία υπέρ της πόλεως [ ΒΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ 4.18].
Γ.Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ

Τὰ Ἐπιδαύρια πραγματοποιούνται τὴ σημερινὴ ἡμέρα, ἴσως καὶ τὴν προηγούμενη ἡμέρα, Βοηδρομιῶνος 17η .
Ἄν κάποιος χρονολογήσει τὰ Ἐπιδαύρια τὴν 17η Βοηδρομιῶνος, τότε ἡ 18η Βοηδρομιῶνος θὰ είναι μία κανονικὴ ἡμέρα συνελεύσεων τῆς ἐκκλησίας τοῦ δήμου καὶ ἐπίσης ἡμέρα προετοιμασίας γιὰ τὴν μεγάλη πομπὴ πρὸς τὴν Ἐλευσῖνα, τὴν 19η Βοηδρομιῶνος.


Τα Ἐπιδαύρια κηρύχθηκαν ἐπίσημη ἑορτὴ στὴν Ἀθήνα τὸ -420 μαζὶ μὲ τὴν εἰσαγωγὴ της λατρείας τοῦ Ἀσκληπιοῦ την 18η Βοηδρομιώνος.


Οἱ συνελεύσεις τῆς ἐκκλησίας τοῦ Δήμου είναι συνήθες φαινόμενο τὴν 18η Βοηδρομιῶνος , πρὶν τὴν καθιέρωση τῆς ἑορτῆς τῶν Ἐπιδαυρίων , καὶ παρόλα αὐτὰ , γι αὐτὸ τὸ λόγο οἱ συνελεύσεις συνέχισαν ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν καθιέρωση τῆς ἑορτῆς.


Ἱδιωτικὴ θυσία καταγράφεται σὲ ἱδιωτικὸ ἡμερολογιακὸ θυσιολόγιο τοῦ +2 αἰῶνος στον τρυγητή Διόνυσο.
― ( Βοηδρομιῶνος) ἦι τρυγητὸν Διονύσω καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς ἀνυπερθέτως
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II2 1367 σειρὲς 7-8

Ἔτσι λοιπὸν τὴ σημερινὴ ἡμέρα πραγματοποιοῦνται ἀρκετὲς συνελεύσεις τῆς ἐκκλησίας τοῦ Δήμου :
ΕΤΟΣ -287
― [ἐ]πὶ Εὐθίου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀ[καμαντίδο]ς τρ[ίτης][π]ρυτανείας, εἷ Ναυσιμένης Ναυσικύδου Χολαρ[γεὺ][ς] ἐγραμμάτευεν· Βοιηδρομιῶνος ὀγδόει ἐπὶ δέκ[α, ἐ][ν]άτει καὶ δεκάτει τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία κυρ[ί]α· τῶν προέδ[ρ]ων ἐπεψήφιζεν Ἱερομνήμων Τεισιμάχου ἐκ Κοίλης καὶ συμπρόεδροι·
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II² 657
ΗESPERIA 1936 σελ. 418-419 no 14 (Μεριττ)
Σειρὲς 2-5.
― [ἐ]πὶ Πειθίδήμου ἄρχοντος ἐπὶ τὴς Ἀκαμαντίδος τρίτης πρυτανείας Βοηδρομιῶνος ὀγδόει ἐπὶ δέκα τετάρτει καὶ δεκάτει τῆς πρυτανείας ἐκκλησία.
ΕΤΟΣ -236
― [ἐ]πὶ Ἐκφάντου ἄρχοντο]ς ἐπὶ τῆς Ἀντιο[χίδ]ο[ς] τ[ρ]ίτης [πρυτανείας, ἧι ․․․7․․․]ος Δημητρίο[υ] Ἱπποτ[ο]μ[ά]δης
[ἐγραμμάτευεν· Βοηδρομι]ῶνος ὀγδόει ἐπὶ δέ[κα], τετά-
[ρτηι καὶ δεκάτηι τῆς πρυτ]ανείας· ἐκ[κ]λησία· [τῶν] προ[έδρων ἐπεψήφιζεν ․․․․․]όδωρος Πυρριχ[ί]ωνος ․․․
[— — — καὶ συμπρόεδροι]·