Ογδόη Μεσούντος Θαργηλιώνος

Δεκάς Β

18. Δεκάτη ογδόη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Θαργηλιώνος ΙΗ΄ (18η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 11ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΗ΄. Η δεκάτη ὀγδόη, ὀγδόη μεσοῦντος μηνός, ὀκτωκαιδεκάτη, ὀγδόη ἐπὶ δέκα, ὀγδόη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Μια συνελευση, το ετος -302,-301, εδραιώνει τη σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεως της εκκλησίας του δήμου.

IG II² 503, ΣΕΙΡΕΣ 1-5:
― Επι Νικοκλέους άρχοντος επι της Αντιοχίδος
ενδεκάτης πρυτανείας ήι Νίκ
ων Θεοδωρου Πλωθεύς εγραμμάτευεν· Θαργηλιώνος
ογδόη επί δέκα, ενάτει και δεκάτει της πρυτανείας·
εκκλησία κυρία


Ο Πρόκλος σχολιάζει τον Ησίοδο:

ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 808 ― Τὴν ἐννέακαιδεκάτην ὡς καὶ τὴν ὀκτωκαιδεκάτην τὰ πάτρια τῶν Ἀθηναίων καθαρμοῖς ἀποδίδωσι καὶ ἀποτροπαῖς, ὡς Φιλόχορος λέγει καὶ Ἀμφότερος, ἐξηγηταὶ τῶν πατρίων ἄνδρες.
Τὸ σχόλιο τοῦ Πρόκλου πηγάζει ἀπὸ ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ Φιλοχόρου, Περὶ ἑορτῶν Fr.Hist 328φ190 ποὺ ἀναφέρεται στὴ 18η καὶ τὴ δεκάτη ἐνάτη, παρόλαυτα στὸ Ἀθηναϊκὸ Ἡμερολόγιο τῶν ἑορτῶν δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ νὰ δεικνύει ὅτι αὐτὲς οἱ ἡμέρες ἦταν εἰδικὰ ἀφιερωμένες στὴ λατρεία καὶ στὶς καθάρσιες τελετές. Τὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ ἴσως ἀναφέρεται στὴ 18η καὶ τὴ 19η Βοηδρομιῶνος, τὴν ἡμέρα τῆς Ἱερῆς Πομπῆς τῶν Ἐλευσινίων ὅπου τελοῦνταν ἀρκετὲς ἀποτροπαϊκὲς τελετές καὶ καθαρμοί.