Ογδόη Μεσούντος Σκιροφοριώνος

Δεκάς Β

18. Δεκάτη ογδόη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος ΙΗ΄ (18η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΗ΄. Η δεκάτη ὀγδόη, ὀγδόη μεσοῦντος μηνός, ὀκτωκαιδεκάτη, ὀγδόη ἐπὶ δέκα, ὀγδόη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τὴν 18η Σκιρροφοριῶνος στὸ β΄ ἔτος τῆς 111ης Ὀλυμπιάδος /-335 πραγματοποιήθηκε συνέλευση τῆς Ἐκκλησίας:
― ἐπ’ Εὐαινέτου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀντιοχίδος δεκάτης πρυτανείας ἦι Πρόξενος Πυλαγόρου Ἀχεδούσιος ἐγραμμάτευεν• Σκιροφοριῶνος ὀγδόει ἐπὶ δέκα, τρίτει καὶ εἰκοστῆι τῆς πρυτανείας• ἐκκλησία κυρία .
SEG 21 .2 – 7
Ὁ Πρόκλος σχολιάζει τὸν Ἠσίοδο γιὰ τίς ἡμέρες :
― Τὴν ἐννέακαιδεκάτην ὡς καὶ τὴν ὀκτωκαιδεκάτην τὰ πάτρια τῶν Ἀθηναίων καθαρμοῖς ἀποδίδωσι καὶ ἀποτροπαῖς, ὡς Φιλόχορος λέγει καὶ Ἀμφότερος, ἐξηγηταὶ τῶν πατρίων ἄνδρες.
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 808
Τὸ σχόλιο τοῦ Πρόκλου πηγάζει ἀπὸ ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ Φιλοχόρου, Περὶ ἑορτῶν Fr.Hist 328φ190 ποὺ ἀναφέρεται στὴ 18η καὶ τὴ δεκάτη ἐνάτη, παρόλαυτα στὸ Ἀθηναϊκὸ Ἡμερολόγιο τῶν ἑορτῶν δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ νὰ δεικνύει ὅτι αὐτὲς οἱ ἡμέρες ἦταν εἰδικὰ ἀφιερωμένες στὴ λατρεία καὶ στὶς καθάρσιες τελετές.
Τὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ ἴσως ἀναφέρεται κυρίως στὴ 18η καὶ τὴ 19η Βοηδρομιῶνος, τὴν ἡμέρα τῆς Ἱερῆς Πομπῆς τῶν Ἐλευσινίων ὅπου τελοῦνταν ἀρκετὲς ἀποτροπαϊκὲς τελετές καὶ καθαρμοί.