Ογδόη Μεσούντος Πυανεψιώνος

Δεκάς Β

18. Δεκάτη ογδόη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Πυανεψιώνος ΙΗ΄ (18η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 4ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΗ΄. Η δεκάτη ὀγδόη, ὀγδόη μεσοῦντος μηνός, ὀκτωκαιδεκάτη, ὀγδόη ἐπὶ δέκα, ὀγδόη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δύο συνελεύσεις της Εκκλησίας πραγματοποιούνται τη σημερινή ημέρα.
IG II² 481, ΣΕΙΡΕΣ 1-5, ΕΤΟΣ -304:
― Επι Φερεκλεους αρχοντος επι της Αιγειδος τετα
ρτης πρυτανειας ηι Επιχαρινος Δημοχαρους Γαρ
γηττιος εγραμμάτευεν· Πυανοψιωνος ογδοηι επι
δεκα, ενατηι και δεκατηι της πρυτανειας· εκκλησ
ια κυρια.
HESPERIA 1947, ΣΕΙΡΕΣ 2-4, ΣΕΛ.170-172, ΑΡ. 67, ΕΤΟΣ -116:
― Επι Σαραπιωνος αρχοντος επι της Οινειδος τεταρτης
πρυτανειας ηι Σο
φοκλης Δημητριου Ιφιστιαδης εγραμματευεν· Πυανοψιωνος
ογδοηι επι
δεκα, δεκατηι της πρυτανειας· εκκλησια κυρια εν
τωι θεατρωι.
Ὁ Πρόκλος σχολιάζει τὸν Ἠσίοδο γιὰ τίς ἡμέρες :
― Τὴν ἐννέακαιδεκάτην ὡς καὶ τὴν ὀκτωκαιδεκάτην τὰ πάτρια τῶν Ἀθηναίων καθαρμοῖς ἀποδίδωσι καὶ ἀποτροπαῖς, ὡς Φιλόχορος λέγει καὶ Ἀμφότερος, ἐξηγηταὶ τῶν πατρίων ἄνδρες.
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 808
Τὸ σχόλιο τοῦ Πρόκλου πηγάζει ἀπὸ ἕνα ἀπόσπασμα τοῦ Φιλοχόρου, Περὶ ἑορτῶν Fr.Hist 328φ190 ποὺ ἀναφέρεται στὴ 18η καὶ τὴ δεκάτη ἐνάτη, παρόλαυτα στὸ Ἀθηναϊκὸ Ἡμερολόγιο τῶν ἑορτῶν δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ νὰ δεικνύει ὅτι αὐτὲς οἱ ἡμέρες ἦταν εἰδικὰ ἀφιερωμένες στὴ λατρεία καὶ στὶς καθάρσιες τελετές.
Τὸ ἀπόσπασμα αὐτὸ ἴσως ἀναφέρεται κυρίως στὴ 18η καὶ τὴ 19η Βοηδρομιῶνος, τὴν ἡμέρα τῆς Ἱερῆς Πομπῆς τῶν Ἐλευσινίων ὅπου τελοῦνταν ἀρκετὲς ἀποτροπαϊκὲς τελετές καὶ καθαρμοί.