Ογδόη Μεσούντος Εκατομβαιώνος

Δεκάς Β

18. Δεκάτη ογδόη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Εκατομβαιώνος ΙΗ΄ (18η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 1ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΗ΄. Η δεκάτη ὀγδόη, ὀγδόη μεσοῦντος μηνός, ὀκτωκαιδεκάτη, ὀγδόη ἐπὶ δέκα, ὀγδόη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΟΡΓΕΩΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΗΡΩΪΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
  • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ ΟΡΓΕΩΝΩΝ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Θυσίες περιγράφονται για την 17η και 18η ημέρα του Εκατομβαιώνος στις αρχές του -3ου αιώνος από τον θρησκευτικό σύνδεσμο των Οργεώνων

ΕΣΠΕΡΙΑ 1942, ΣΕΛ. 282-287, ΑΡ. 55, ΣΕΙΡΕΣ 12-16:
― έδοξεν τοις οργεώσιν· τον εστιάτορα θύειν την θυσί
αν μηνός Εκατομβαιώνος εβδόμει και ογδόει επί δ
έκα· θύειν δε τέι πρώτει ταις ηρωϊναις χροίρον, τωι δε ή
ρωι ιερείον τέλεον και τράπεζαν παρατιθέναι, τέι δέ
υστεράαι τωι ήρωι ιερείον τέλεον

Αυτές οι θυσίες πραγματοποιούνται από ιδιωτικό σύνδεσμο και δεν εκπροσωπούν δημόσια εορτή.
Καμμία άλλη πληροφορία δεν διεσώθει που να αφορά αυτές τις δύο ημέρες.