Ογδόη Μεσούντος Ανθεστηριώνος

Δεκάς Β

18. Δεκάτη ογδόη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ανθεστηριώνος ΙΗ΄ (18η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 8ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΗ΄. Η δεκάτη ὀγδόη, ὀγδόη μεσοῦντος μηνός, ὀκτωκαιδεκάτη, ὀγδόη ἐπὶ δέκα, ὀγδόη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δυο συνελεύσεις εδραιώνονται την σημερινή ημέρα απο την εκκλησία του δήμου:
― IG II² 788, 1-5, -235
― επί Λυσανίου άρχοντος επί της Οινείδος
ογδόης της πρυτανείας ήι Εύμηλος Εμπεδίωνος Ευωνυμεύς
εγραμμάτευεν· Ανθεστηριώνος ογδόει επί δέκα,
ογδόηι και δεκάτηι της πρυτανείας·
εκκλησία κυρία.
ΕΣΠΕΡΙΑ 1934, 27-31, 20, -163
― επί Εράστου άρχοντος επί της Λεωντίδος
ογδόης πρυτανείας ήι Δημήτριος Ξένωνος Επικηφίσιος
εγραμμάτευεν· Ανθεστηριώνος ογδόη επί δέκα,
ογδόηι και δεκάτηι της πρυτανείας·
εκκλησία κυρία εν τωι θεατρώι.