Ογδόη Φθίνοντος Σκιροφοριώνος

Δεκάς Γ

23. Εικοστή τρίτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος ΚΓ΄ (23η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΓ΄. Ἡ εἰκοστή τρίτη, ἡ ὀγδόη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς τρίτη

Γεγονότα

  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Πέντε συνελεύσεις εδραιώνουν την σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων:


IG II² 772, ΣΕΙΡΕΣ 1-5, ΕΤΟΣ -268/7:
― Επι Διογείτονος άρχοντος επί της Δημητριάδος
δωδεκάτης πρυτανείας ήι
Θεόδοτος Θεοφίλου Κειριάδης εγραμμάτευεν·
Σκιροφοριώνος ογδόει μετ΄εικάδας
εκκλησία κυρία.


IGII² 889, ΣΕΙΡΕΣ 1-4, ΕΤΟΣ -181/0:
― Επί . . . . ου άρχοντος επί της . . . . δος δωδεκάτης
πρυτανείας ήι Θεοδόσιος Ξενοφάν. . . . εγραμμάτευεν·
Σκιρροφοριώνος ογδόει μετ΄εικάδας. . . . ι και εικοστήι
της πρυτανείας· εκκλησία κυρία εν τωι θεάτρωι.


IGII² 971, ΣΕΙΡΕΣ 9-10, ΕΤΟΣ -140/39: Επί Αγνοθέου άρχοντος· Σκιροφοριώνος ογδόει
μετ΄εικάδας· εκκλησία εν Πειραιεί.


IGII² 1046, ΣΕΙΡΕΣ 1-5, ΕΤΟΣ -52/1:
― Αγαθήι τύχη της βουλής και του δήμου του Αθηναίων · επί Λυσάνδρου του
Απολήξιδος άρχοντος, επί της Πανδιονίδος δωδεκάτης πρυτανείας ή Γάιος Γαίου
Αλαίευς εγραμμάτευεν· Σκιροφοριώνος ογδόηι μετ΄εικάδας, τρίτηι και εικοστή της
πρυτανείας· βουλή εν βουλευτηρίωι.


Μια συνέλευση της Εκκλησίας στις αρχές του +2ου αιώνος, ΕΣΠΕΡΙΑ 1947, ΣΕΛ. 187, ΑΡ. 93, ΣΕΙΡΕΣ 1-5