Εικάς Ποσειδεώνος

Ιερή Αθηνάς - Απόλλωνος Εικαδίου

Δεκάς Β

20. Εικοστή ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ποσειδεώνος Κ΄ (20η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 6ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
Κ΄. Ἡ εἰκοστή, ἡ εἰκάς, ἡ εἰκοσάς, εἰκοσάδες

Γεγονότα

  • ΑΘΗΝΑΣ
  • ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΙΚΑΔΙΟΥ
  • ΔΕΙΠΝΑ ΕΙΚΑΔΙΣΤΩΝ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΗΡΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΗ ΔΗΛΟ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η εικοστή ημέρα, η εικοστή πρώτη ημέρα, και η εικοστή δευτέρα ημέρα , όλες ιερές της Αθηνάς για κάθε μήνα.
Η εικοστή ημέρα είναι ιερή, επίσης μηνιαίως και του Απόλλωνος.
― ιστάμενον μηνά ως εικάδα (εώς εικάδος) έλεγον, μετά δε τούτο πρώτην φθίνοντος δευτέραν φθίνοντος.Φιλόχορος δὲ πάσας τας τρεις ιερὰς της Αθηνάς (20,21,22)
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778
Τη σημερινή ημέρα τελείται η Δελφική εορτή του Απόλλωνος Εικαδίου.
Ἕνας υστερος μῦθος, ἀξιόλογης σημασίας, ποὺ διέσωσε ὁ Σέρβιος καὶ ποὺ ἀφορᾶ τὸν Εἰκάδιο,(τὸν θεὸ στὴν εἰκοστὴ ἡμέρα) ἀποκαλύπτει τὸ ὄνομα τοῦ ἱερέως τοῦ Ἀπόλλωνος ποὺ κατάπλέει στὴ Δελφικὴ ἀκτὴ πάνω στὴ ράχη ἕνὸς Δελφινιοῦ ἀπό τὴν Κρήτη.
― Εἰκάδιος, ἀπὸ τοῦ εἰκὰς. . . ἐστὶ δὲ ὄνομα κύριον. ἐν τῇ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἑορτὴ ἐπετελεῖτο τῷ Ἀπόλλωνι, καὶ ἐλέγετο ἡ ἱέρεια εἰκάς.
ἐπειδὴ οὖν ἐν ταύτῃ τῇ ἑορτῇ ἐγεννήθη λέγεται Εἰκάδιος.

Μ. ΕΤΥΜ. Εἰκάδιος
Η εορτή του Εικαδίου Απόλλωνος εορτάζεται και στα νησιά.
ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΝΗΣΟΥ ΚΩ , ΕΤΟΣ -3ος ΑΙΩΝ
― θυέτω δὲ καὶ ὁ ἱερεὺς τοῦ Ἀπόλ
λωνος τᾶι εἰκάδι αἶγα ἀπὸ δραχμᾶν εἴκοσι·
θυόντω δὲ καὶ τοὶ μεμισθωμένοι τὸς ἱερὸς κᾶ
πος καὶ τὸ βαλανεῖον, ἕκαστος αὐτῶν ἔριφον
ἀπὸ δραχμᾶν δεκαπέντε·


Τη σημερινή ημέρα πραγματοποιείται μία συνέλευση της Εκκλησίας των Αθηναίων Κληρούχων στην Ιερά νήσο Δήλο, το έτος-147.
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΔΗΛΟΥ 1501, ΣΕΙΡΕΣ 1-3
Επί Άρχοντος άρχοντος, επί της Αττλίδος έκτης πρυτανείας, Ποσιδεώνος δεκάτει προτέραι, εκκλησία κυρία εν τω εκκλησιαστηρίωι.
Η συνέλευση των Κληρούχων στη Δήλο δεν είναι επαρκή απόδειξη για να την εδραιώσουμε ως κανονική ημέρα συνελεύσεων στην Αθήνα.