Εικάς Γαμηλιώνος

Ιερή Αθηνάς, Απόλλωνος Εικαδίου

Δεκάς Β

20. Εικοστή ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος Κ΄ (20η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
Κ΄. Ἡ εἰκοστή, ἡ εἰκάς, ἡ εἰκοσάς, εἰκοσάδες

Γεγονότα

  • ΑΘΗΝΑΣ
  • ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΙΚΑΔΙΟΥ
  • ΔΕΙΠΝΑ ΕΙΚΑΔΙΣΤΩΝ
  • ΜΝΗΜΗΪΑ ΤΗΣ  ΤΕΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ)

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα, οι φίλοι του Επίκουρου, τελούν εναγίσματα της μνημηϊας για την τελευτή του φιλοσόφου σύμφωνα με τη θέληση του ίδιου.
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤ. ΒΙΟΙ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΗ ΑΙΡΕΣΕΙ ΑΡΕΣΚΟΝΤΩΝ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΣΥΝΑΓΩΓΗ 18, ΣΟΥΪΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ: ΗΤΤΩΝ
― Εκ δε των γινομένων προσόδων, των δεδομένων αφ΄ημών Αμυνομάχω και Τιμοκράτει, κατά το δυνατόν μεριζέσθωσαν μεθ΄Ερμάχου σκοπούμενοι, είς τε τα εναγίσματα τω τε πατρί και τη μητρί, και τοις αδελφοίς, και ημίν εις την ειθισμένην άγεσθαι γενέθλιον ημέραν εκάστου έτους τη προτέρα δεκάτη του Γαμηλιώνος. έτι δε και εις την γινομένην σύνοδον εκάστου μηνός ταις εικάσι, των συμφιλοσοφούντων ημίν, εις την ημών τε και Μητροδώρου μνήμην κατατεταγμένην. συντελείτωσαν δε και την των αδελφων ημέραν του Ποσειδεώνος καθάπερ και ημείς. συντελείτωσαν δε και την Πολυαίνου, του Μεταγειτνιώνος.
ΑΠΟΔΟΣΗ
«Από τα εισοδήματα που αφήνω στον Αμυνόμαχο και τον Τιμοκράτη μαζί με τον Έρμαρχο να διανέμετε κατά το δυνατό με σκοπό τις προσφορές στην μνήμη της μητέρας μου και των αδερφών μου και στη δική μου, στα γενέθλιά μου την δεκάτη του μηνός Γαμηλιώνα, όπως και στην συγκέντρωση των συμφιλοσοφούντων στις είκοσι κάθε μηνός, αφιερωμένη στη δική μου και του Μητρόδωρου μνήμη. Να συντελείτε και των αδερφών μου τη μνήμη τον μήνα Ποσειδαιώνα. Και επίσης να συντελείτε τη μνήμη του Πολύαινου τον μήνα Μεταγιετνιώνα όπως κι έκανα κι εγώ».


Η εικοστή ημέρα, η εικοστή πρώτη ημέρα, και η εικοστή δευτέρα ημέρα , όλες ιερές της Αθηνάς.
Η εικοστή ημέρα είναι ιερή, επίσης, και του Απόλλωνος.
― ιστάμενον μηνά ως εικάδα (εώς εικάδος) έλεγον, μετά δε τούτο πρώτην φθίνοντος δευτέραν φθίνοντος.Φιλόχορος δὲ πάσας τας τρεις ιερὰς της Αθηνάς (20,21,22)
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778
Τη σημερινή ημέρα τελείται η Δελφική εορτή του Απόλλωνος Εικαδίου.
Ἕνας υστερος μῦθος, ἀξιόλογης σημασίας, ποὺ διέσωσε ὁ Σέρβιος καὶ ποὺ ἀφορᾶ τὸν Εἰκάδιο,(τὸν θεὸ στὴν εἰκοστὴ ἡμέρα) ἀποκαλύπτει τὸ ὄνομα τοῦ ἱερέως τοῦ Ἀπόλλωνος ποὺ κατάπλέει στὴ Δελφικὴ ἀκτὴ πάνω στὴ ράχη ἕνὸς Δελφινιοῦ ἀπό τὴν Κρήτη.
― Εἰκάδιος, ἀπὸ τοῦ εἰκὰς. . . ἐστὶ δὲ ὄνομα κύριον. ἐν τῇ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἑορτὴ ἐπετελεῖτο τῷ Ἀπόλλωνι, καὶ ἐλέγετο ἡ ἱέρεια εἰκάς.
ἐπειδὴ οὖν ἐν ταύτῃ τῇ ἑορτῇ ἐγεννήθη λέγεται Εἰκάδιος.
Μ. ΕΤΥΜ. Εἰκάδιος
Η εορτή του Εικαδίου Απόλλωνος εορταζόταν και στα νησιά.
ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΝΗΣΟΥ ΚΩ , ΕΤΟΣ -3ος ΑΙΩΝ
― θυέτω δὲ καὶ ὁ ἱερεὺς τοῦ Ἀπόλ
λωνος τᾶι εἰκάδι αἶγα ἀπὸ δραχμᾶν εἴκοσι·
θυόντω δὲ καὶ τοὶ μεμισθωμένοι τὸς ἱερὸς κᾶ
πος καὶ τὸ βαλανεῖον, ἕκαστος αὐτῶν ἔριφον
ἀπὸ δραχμᾶν δεκαπέντε·