Εβδόμη Μεσούντος Ανθεστηριώνος

Δεκάς Β

17. Δεκάτη εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ανθεστηριώνος ΙΖ΄ (17η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 8ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΖ΄. Η δεκάτη ἑβδόμη, ἑβδόμη μεσοῦντος μηνός, ἑπτα και δεκάτη, ἑβδόμη ἐπὶ δέκα, ἑβδόμη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Την σημερινή ημέρα καταγράφεται μια συνέλευση της εκκλησίας του δήμου, το έτος -302, IG II² 490, 1-5.
― ἐπὶ Λεωστράτου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Κεκροπ-
ίδος ὀγδόης πρυτανείας, ἧι Διόφαντος Δι-
ονυσοδώρου Φηγούσιος ἐγραμμάτευεν· Ἀν-
θεστηριῶνος ἑβδόμει ἐπὶ δέκα, ἐνάτει καὶ
εἰκοστεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία· τῶν π-
ροέδρων ἐπεψήφιζεν Νικόδημος Νικοκρά-
τους ․․․․․․ καὶ συμπρόεδροι·