Εβδόμη Ισταμένου Σκιροφοριώνος

Ιερή Απόλλωνος

Δεκάς Α

7. Εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος Ζ΄ (7η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ζ΄. Εβδόμη, εβδόμη ισταμένου, ιερόν ήμαρ.

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΗΜΕΡΑ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Στὴ σημερινὴ ἡμέρα πραγματοποιεῖται στὴ Ἀττικὴ ἡ μηνιαία ἑορτὴ πρὸς τιμὴν τῶν Γενεθλίων τοῦ Θεοῦ Ἀπόλλωνος.
Ἡ ἑορτὴ καμμίας ἄλλης θεότητος δὲν ἐπιτρεπόταν γιὰ αὐτὴν τὴν ἡμέρα.
Γενικῶς ἡ ἑβδόμη ἡμέρα τοῦ κάθε μηνὸς ἦταν ἱερὴ γιὰ τὸν Ἀπόλλωνα .
Ὁ Ἠσίοδος ἐπιβεβαιώνει τὰ Γενέθλια τοῦ Θεοῦ:
― πρῶτον ἕνη τετρὰς τε καὶ ἑβδόμη ἱερὸν ἦμαρ• τῇ γὰρ Ἀπόλλωνα χρυσάορα γείνατο Λητώ.
ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 770
Οἱ ἑορτὲς αὐτὴ τὴν ἡμέρα καὶ ἐκτὸς Ἀθηνῶν εἶναι πολυάριθμες καὶ ἀπλώνονται σ’ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνικὸ κόσμο.
Ὁ σχολιαστὴς τοῦ Ἀριστοφάνους ἐπιβεβαιώνει ὅτι στὴν Ἀθηνα ἡ ἑβδόμη ἡμέρα ἦταν ἱερὴ γιὰ τὸν Ἀπόλλων:
― ἔξω τῶν ἑορτῶν ἱεραί τινες τοῦ μηνὸς ἡμέραι νομίζονται Ἀθήνησι θεοῖς τισίν, οἶον νουμηνία καὶ ἑβδόμη Ἀπόλλωνι.-
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΣΧΟΛΙΑ 1126
Αὐτὸ τὸ σχόλιο ἐπιβεβεβαιώνεται ἀπὸ τὶς διάφορες θρησκευτικὲς τελετὲς στὴν Ἀθήνα τὴν ἑβδόμη ἡμέρα γιὰ ὅλους τοὺς μῆνες.
Ἑκατομβαιών 7 : Ἑκατόμβαια
Μεταγειτνιών 7 : Θυσία τῶν Σαλαμινίων στὸν Ἀπόλλωνα Πατρῶο, Λητῶ, Ἄρτεμις, καὶ Ἀθηνᾶ.
Βοηδρομιών 7 : Βοηδρόμια.
Πυανεψιών 7 : Πυανέψια.
Γαμηλιών 7 : Θυσία στὸν Ἀπόλλων στὴ Μεγάλη Δημαρχία τῆς Ἐρχιᾶς, στὸν Δελφίνιο καὶ τὸν Λυκαῖο.
Θαργηλιών 7 : Θαργήλια.
Οἱ μηνιαῖες ἱεροπραξίες ἀφιερωμένες στὸν Ἀπόλλωνα γιὰ τὴν ἑβδόμη ἡμέρα ἐπιβεβαιώνονται καὶ ἀπὸ τὸν Πρόκλο :
― τὴν δὲ ἑβδόμην καὶ ὡς Ἀπόλλωνος γενέθλιος ὑμνῶν, διὸ καὶ Ἀθηναῖοι ταύτην ὡς Ἀπολλωνιακὴν τιμῶσι δαφνηφοροῦντες καὶ τὸ κανοῦν ἐπιστρέφοντες καὶ ὑμνοῦντες τὸν θεόν.
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 770
Οἱ γυναῖκες τῶν Ἀθηνῶν αὐτὴ τὴν ἡμέρα ἔψηναν στρόγγυλα ψωμάκια ποὺ ὀνομάζονταν Πόπανα πρὸς τιμὴν τοῦ Ἀπόλλωνος.
― δὲ καὶ ταῖ ἑβδομάσι προστάξας οἶνον ἕψειν τοῖς ἔνδον, ἐξελθὼν ἀγοράσαι μυρρίνας, λιβανωτόν, πόπανα καὶ εἰσελθὼν εἴσω στεφανῶν
ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 16.10

Close Menu