Εβδόμη Ισταμένου Εκατομβαιώνος

Ιερή Απόλλωνος

Δεκάς Α

7. Εβδόμη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Εκατομβαιώνος Ζ΄ (7η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 1ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ζ΄. Εβδόμη, εβδόμη ισταμένου, ιερόν ήμαρ.

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
  • ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ
  • ΕΚΑΤΟΜΒΑΙΑ
  • ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΒΑΙΟΥ (ΝΗΣΟ ΜΥΚΟΝΟΣ)
  • ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟΥ (ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ)

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Ἀπόλλων Ἑκᾰτομβαῖος 

Στὴ σημερινὴ ἡμέρα , ἐκτὸς ἀπὸ τὴν καθιερωμένη ἀττικὴ ἑορτὴ γιὰ τὰ γενέθλια τοῦ Ἀπόλλωνος πραγματοποιοῦνται καὶ τὰ Ἑκατόμβαια ,ἡ ἐτήσια ἑορτὴ πρὸς τιμὴν τοῦ Θεοῦ Ἀπόλλωνος Ἑκατομβαίου

Τὸ όνομα αὐτού του μηνὸς προέρχεται ἀπὸ τὸ «Ἕκατος», κατὰ τὴν έννοια τοῦ «ἑκὰς» ἤ τοῦ ἕκαθεν, καὶ του «βαίνω , καὶ όχι ἀπὸ τὸ «ἑκατόμβη» ἤ ἀπὸ τὸ «ἑκατὸν» καὶ τὸ «βοῦς» ὅπως δίνουν οἱ περισσότεροι ξένοι ή καὶ Ἕλληνες σύγχρονοι μελετητὲς λόγω αγνοίας τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης.


 Παρὰ τὸ λάθος στὴ αἰτιολόγηση τοῦ μηνὸς τὸ Μ.Ε κάνει τὴν ἀναφορὰ στὸ μήνα. 
― Ἑκατομβαιών δὲ ὡνομάσται διὰ τὰς τοῦ Ἀπόλλωνος θυσίας• θύουσι γὰρ αὐτῶ Ἑκατομβαίω. ΜΕΓΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ


 Ὁ Μπέκκερ πιὸ συγκρατημένος κάνει ἀναφορὰ μόνο στὴν ἱερότητα τοῦ μηνὀς :
― Ἑκατομβαιών· ὡνομάσθη δὲ οὕτως, ἐπειδὴ ἱερὸς ἐστι τοῦ Ἀπόλλωνος. ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1.247.1
― Ἑκατόμβαιος·. . . ὁ Ἀπόλλων παρ’Ἀθηναίοις· καὶ ὁ Ζεύς. ΗΣΥΧΙΟΣ ΛΕΞΙΚΟΝ


Ὁ ΗΣΥΧΙΟΣ ὡνομάζει καὶ τὸν Δία Ἑκατόμβαιο γιὰ τοὺς Ἀθηναίους.


Αὐτὴ ἡ ἡμέρα προτάθηκε γιὰ τὰ Ἑκατόμβαια λόγω τοῦ γεγονότος ὅτι ἡ ἑβδόμη είναι ἡ ἱερὴ ἡμέρα τοῦ Ἀπόλλωνος, καὶ λόγω τῆς θυσίας στὸν Ἀπόλλωνα Ἑκατόμβαιο στὴ νῆσο Μύκονο αὐτὴ τὴν ἡμέρα, Ἑκατομβαιῶνος 7η :


― ‘Εκατομβαιῶνος ἑβδόμηι ἱσταμένου ’Απόλλωνι ‘Εκατομβίωι ταῦρος καὶ δέκα ἄρνες.Ditten, Sylloge3 1204.29-30 

Θυσία πραγματοποιεῖται καὶ στὸν Ἀπόλλωνα Ἀποτρόπαιο στὸ ἱερὸ ἡμερολογιακὸ θυσιολόγιο τῆς Τετραπόλεως τοῦ Μαραθῶνος:
― τριμήνο· Ἑκατομβαιῶνος ἑβδόμηι ἱσταμένου Ἀπόλλωνι Ἀποτροπαίωι αἶξ ΔΗΗIG II2 1358.25-30 

Ἡ ἑορτὴ καμμίας ἄλλης θεότητος δὲν ἐπιτρέπονταν γιὰ αὐτὴν τὴν ἡμέρα.