Ένη και Νέα – Τριάκας Βοηδρομιώνος

Δεκάς Γ

30. Τριακοστή ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος Λ΄ (30η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
Λ΄. Ἡ τριακοστή, ἔνη καὶ νέα, τριακάς,τριηκάς, εἰκάς φθίνοντος, δημητριάς

Γεγονότα

ΝΕΚΥΣΙΑ

ΔΕΙΠΝΑ ΕΚΑΤΗΣ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Ὁ Ἀπολλόδωρος, ὅπως περιγράφεται στὸν Ἀθηναίο 7.325Α, ἀναφέρει ὅτι σήμερα δίδονταν:
— δεῖπνα
πρὸς τιμήν τῆς θεᾶς Ἑκάτης τὴν τριακοστὴ ἡμέρα τοῦ κάθε μηνός:
— τῆ δὲ Ἑκάτη ἀποδίδοται ἡ τρίγλη διὰ τῆς ὁνομασίας κοινότητα• τριοδίτις γὰρ καὶ τρίγληνος , καὶ ταῖς τριακάσι δ’ αὐτῆ τὰ δεῖπνα φέρουσι.
Αὐτὸ τὸ ἔθιμο περιγράφεται μὲ περισσότερη ἀκρίβεια ἀπὸ τὸν σχολιαστὴ τοῦ Ἀριστοφάνους , Πλοῦτος στ. 594:
— κατὰ δὲ νουμηνίαν οἱ πλούσιοι ἕπεμπον δεῖπνον ἐσπέρας, ὥσπερ θυσίαν τῆ Ἑκάτη ἐν ταῖς τριόδοις• οἱ δὲ πένητες ἤρχοντο πεινῶντες καὶ ἥσθιον αὐτὰ καὶ ἔλεγον ὅτι ἡ Ἑκάτη ἔφαγεν αὐτά.
Ὁ σχολιαστὴς προφανώς ἀκολουθοῦσε τὴν πρακτικὴ τῆς αὐστηρῆς καταμέτρησης τοῦ χρόνου, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ ημέρα ἄρχιζε κατά τὸ ἡλιοβασίλεμα, καὶ ὡς ἑκ τούτου ἡ προσφορά ποὺ γίνονταν σε γενικές γραμμές το βράδυ τῆς τριακοστῆς ἡμέρας θὰ μποροῦσε νὰ ὁριστεῖ καὶ κατὰ τὴν νουμηνίαν.
Παρόλα αὐτὰ δὲν ὑπάρχει ἱσχυρὴ ἀπόδειξη ὅτι αὐτὲς οἱ ἱδιωτικὲς βραδυνές προσφορὲς ἀποτελοῦσαν ἐπίσημη ἀττικὴ ἑορτή.
― Καὶ ταῖς τριακάσι δὲ αὐτῇ τὰ δεῖπνα φέρουσι.
(Ἀθηναῖος 7.126,127,139)
― Τὰς ἐν Ἅιδου τριακάδας: τιμᾶται ἡ τριακὰς ἐν Ἅιδου διὰ τὴν Ἑκάτην μυστικώτερον. . . ὅθεν καὶ ἀφιδρυμένη Ἑκάτη πρὸς ταῖς τριόδοις ἐστὶ, καὶ τὰ νεκύσια τῇ τριακάδι ἄγεται.
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΥΛΛ.
. . . . . . .
Ο ΗΣΙΟΔΟΣ
― Ἤματα δ’ ἐκ Διόθεν πεφυλαγμένος εὖ κατὰ μοῖραν
πεφραδέμεν δμώεσσι• τριηκάδα μηνὸς ἀρίστην
ἔργα τ’ ἐποπτεύειν ἠδ’ ἁρμαλιὴν δατέασθαι.
― ΚΑΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΘΩΣ ΠΡΕΠΕΙ
΄ΞΗΓΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΟΥ ΟΤΙ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Η ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ
ΚΑΛΛΙΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΗΣ ΜΟΙΡΑΣΜΑ Κ΄ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ
ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΑΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΚΡΙΤΕΣ ΜΕΡΑ ΤΗ
ΛΟΓΙΑΖΟΥΝ ΚΡΙΣΗΣ.
ΗΣΙΟΔΟΣ
Τὴ σημερινή ἡμέρα πραγματοποιεῖται γενικὴ συνέλευση τῆς ἐκκλησίας τοῦ Δήμου τὸ ἔτος -258.
— ἐπὶ Θυμοχάρου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Δημητριάδος Ἀντιγονίδος τρίτης πρυτανείας, ἧι Σώστρατος Ἀριστ․․․․․․․․․․․․․․ ἐγραμμάτευεν· Βοηδρομιῶνος ἕνει καὶ νέαι, πέμπτει καὶ εἰκοστεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία κυρία· τῶν προέ[δρων ἐπεψήφιζεν
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II² 700
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ
Ἡ ἔρευνα τῶν ἡμερῶν τοῦ Βοηδρομιῶνος προτείνει δύο πιθανές ἀλληλουχίες γιὰ τὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια:
ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ 15η ..
α΄…ἀγυρμός β΄…..ἀγυρμός.
ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ 16η
α΄..ἄλαδε μύσται β΄…ἄλαδε μύσται +ἱερεῖα δεῦρο.
ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ 17η
α΄ ἱερεῖα δεῦρο β΄…Ἐπιδαύρια.
ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ 18η
α΄…Ἐπιδαύρια β΄…συνελεύσεις
ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ 19η
ἱερὴ πομπὴ στὴν Ἐλευσῖνα
ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ 20η
μυστήρια στὴν Ἐλευσῖνα.
ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ 21η
μυστήρια στὴν Ἐλευσῖνα.
ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ 22η
Πλημοχόαι
ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ 23η
ἐπιστροφὴ στὴν Ἀθήνα, συνέλευση ἱερᾶς βουλῆς στὴν Ἐλευσῖνα
ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ 24η
συνέλευση τῆς βουλῆς στὸ Ἐλευσίνιον στὴν Ἀθήνα.
Καὶ οἱ δύο ἀλληλουχίες θεωροῦνται πιθανές, δὲν ὑπάρχει ὡστόσο σαφέστατη ἔνδειξη ποιὰ ἀπὸ τὶς δύο εἶναι περισσότερο κοντὰ στὴ πραγματικότητα.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΕΛΕΥΣΙΣ σελ. 243-250