Ένη και Νέα – Τριάκας Ποσειδεώνος

Ιερή Εκάτης, Νεκύσια

Δεκάς Γ

30. Τριακοστή ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ποσειδεώνος Λ΄ (30η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 6ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
Λ΄. Ἡ τριακοστή, ἔνη καὶ νέα, τριακάς,τριηκάς, εἰκάς φθίνοντος, δημητριάς

Γεγονότα

 

  • ΝΕΚΥΣΙΑ
  • ΕΚΑΤΗΣ ΔΕΙΠΝΑ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Ὁ Ἀπολλόδωρος, ὅπως περιγράφεται στὸν Ἀθηναίο 7.325Α, ἀναφέρει ὅτι σήμερα δίδονταν:
— δεῖπνα
πρὸς τιμήν τῆς θεᾶς Ἑκάτης τὴν τριακοστὴ ἡμέρα τοῦ κάθε μηνός:
— τῆ δὲ Ἑκάτη ἀποδίδοται ἡ τρίγλη διὰ τῆς ὁνομασίας κοινότητα• τριοδίτις γὰρ καὶ τρίγληνος , καὶ ταῖς τριακάσι δ’ αὐτῆ τὰ δεῖπνα φέρουσι.
Αὐτὸ τὸ ἔθιμο περιγράφεται μὲ περισσότερη ἀκρίβεια ἀπὸ τὸν σχολιαστὴ τοῦ Ἀριστοφάνους , Πλοῦτος στ. 594:
— κατὰ δὲ νουμηνίαν οἱ πλούσιοι ἕπεμπον δεῖπνον ἐσπέρας, ὥσπερ θυσίαν τῆ Ἑκάτη ἐν ταῖς τριόδοις• οἱ δὲ πένητες ἤρχοντο πεινῶντες καὶ ἥσθιον αὐτὰ καὶ ἔλεγον ὅτι ἡ Ἑκάτη ἔφαγεν αὐτά.
Ὁ σχολιαστὴς προφανώς ἀκολουθοῦσε τὴν πρακτικὴ τῆς αὐστηρῆς καταμέτρησης τοῦ χρόνου, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ ημέρα ἄρχιζε κατά τὸ ἡλιοβασίλεμα, καὶ ὡς ἑκ τούτου ἡ προσφορά ποὺ γίνονταν σε γενικές γραμμές το βράδυ τῆς τριακοστῆς ἡμέρας θὰ μποροῦσε νὰ ὁριστεῖ καὶ κατὰ τὴν νουμηνίαν.
Παρόλα αὐτὰ δὲν ὑπάρχει ἱσχυρὴ ἀπόδειξη ὅτι αὐτὲς οἱ ἱδιωτικὲς βραδυνές προσφορὲς ἀποτελοῦσαν ἐπίσημη ἀττικὴ ἑορτή.
― Καὶ ταῖς τριακάσι δὲ αὐτῇ τὰ δεῖπνα φέρουσι.
(Ἀθηναῖος 7.126,127,139)
― Τὰς ἐν Ἅιδου τριακάδας: τιμᾶται ἡ τριακὰς ἐν Ἅιδου διὰ τὴν Ἑκάτην μυστικώτερον. . . ὅθεν καὶ ἀφιδρυμένη Ἑκάτη πρὸς ταῖς τριόδοις ἐστὶ, καὶ τὰ νεκύσια τῇ τριακάδι ἄγεται.
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΥΛΛ.
ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΔΥΣΗ ΥΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΓΑΜΗΛΙΩΝΑ