‘Ενη και Νέα – Τριάκας Μεταγειτνιώνος

Δεκάς Γ

30. Τριακοστή ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος Λ΄ (30η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
Λ΄. Ἡ τριακοστή, ἔνη καὶ νέα, τριακάς,τριηκάς, εἰκάς φθίνοντος, δημητριάς

Γεγονότα

  • ΝΕΚΥΣΙΑ
  • ΔΕΙΠΝΑ ΕΚΑΤΗΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

30η ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ

24η ΜΕΤΩΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΚΤΑΕΤΗΡΙΣ,
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.29, ΚΥΚΛΟΣ 2.10, ΕΤΟΣ -404, -403

Ημερομηνία της ηλιακής εκλείψεως πριν από την πολιορκία της Σάμου από τον Λύσανδρο, συμβάν με το οποίο ο Ξενοφών κλείνει την ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου.Το ημερολόγιο ήταν ακόμη αληθές κατά την σελήνη, επομένως η ημέρα αυτής της εκλείψεως ταυτιζόταν με την τριακάς, μιά μέρα πριν την νουμηνία του Βοηδρομιώνος.
― τούτων δὲ πραχθέντων ἀπέπλει Λύσανδρος πρὸς Σάμον, Ἆγις δ᾽ ἐκ τῆς Δεκελείας ἀπαγαγὼν τὸ πεζὸν στράτευμα διέλυσε κατὰ πόλεις ἑκάστους. κατὰ δὲ τοῦτον τὸν καιρὸν περὶ ἡλίου ἔκλειψιν ….οἱ δὲ Σάμιοι πολιορκούμενοι ὑπὸ Λυσάνδρου πάντῃ, ἐπεὶ οὐ βουλομένων αὐτῶν τὸ πρῶτον ὁμολογεῖν προσβάλλειν ἤδη ἔμελλεν ὁ Λύσανδρος, ὡμολόγησαν ἓν ἱμάτιον ἔχων ἕκαστος ἀπιέναι τῶν ἐλευθέρων, τὰ δ᾽ ἄλλα παραδοῦναι: καὶ οὕτως ἐξῆλθον.
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β.4.6


Τα δείπνα της Εκάτης.
― και ταις τριακάσι δε αυτή τα δείπνα φέρουσι
ΑΘΗΝΑΙΟΣ 7.126


― Τας εν Αίδου τριακάδας : τιμάται η τριακάς εν Αίδου διά την Εκάτην μυστικώτερον ή και τα τρία επιθύεται· επεί και αυτήν την Εκάτην φασί Τριτογενή είναι. Και γαρ Αθηνά [Σελήνη] και Άρτεμις και Εκάτη αι τρείς δοκούσιν εν είναι . το γουν μυστικόν Εκάτη η Φερσεφόνεια καλείται, των υποχθονίων δεσπότις . όθεν και αφιδρυμένη Εκάτη προς ταις τριόδοις εστί, και τα νεκύσια τη τριακάδι άγεται.
ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΔΗΜΩΔΕΙΣ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ 905, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ ΠΛΟΥΤΟΣ


Ο Απολλόδωρος, όπως εισάγεται στον Αθηναίο 7.325Α, αναφέρει ότι «δείπνα» αποδίδονταν στην Εκάτη την τριακοστή ημέρα του κάθε μηνός :
― τη δε Εκάτη αποδίδοται η τρίγλη διά την της ονομασίας κοινότητα· τριοδίτις γαρ και τρίγληνος, και ταις τριακάσι δ΄αυτή τα δείπνα φέρουσι.
Αυτή η πρακτική αναφέρεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από τον σχολιαστή του Αριστοφάνους στο έργο Πλούτος 594:
― κατά δε νουμηνίαν οι πλούσιοι έπεμπον δείπνον εσπέρας, ώσπερ θυσίαν τη Εκάτη εν τοις τριόδοις· οι δε πένητες ήρχοντο πεινώντες, και ήσθιον αυτά και έλεγον ότι η Εκάτη έφαγεν αυτά.
Ο σχολιαστής, όπως αποδεικνύεται, ακολουθούσε την πρακτική της αυστηρής αρίθμησης του χρόνου, όπου η ημέρα άρχιζε κατά τη δύση του ηλίου και έτσι τα προσφερόμενα δείπνα γίνονταν σε γενικές γραμμές το απόγευμα της τριακοστής ημέρας. Παρόλα δεν υπάρχει καμμία απόδειξη ότι αυτά αυτά τα ιδιωτικά δείπνα το απόγευμα της τριακοστής ημέρας ήταν δημόσια επίσημη εορτή των Αθηναίων.
Τη σημερινή ημέρα οι οικογένειες των Αθηναίων μνημονεύουν τους νεκρούς προγόνους τους.

ΣΕ ΚΟΙΛΟ ΜΗΝΑ

Τη σημερινή ημέρα διεξάγεται η τελευταία ημέρα της Μάχης των Θερμοπυλών όπου ο Βασιλεύς Λεωνίδας «πέφτει» ηρωϊκά μαζί με τους 300 του και τους 700 Θεσπιείς.

ΕΤΟΣ -480. ΜΗΝ ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΟ
ΙΟΥΛΙΑΝΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ)
…………………………………………………
23η ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ
ΑΦΙΞΗ ΞΕΡΞΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
1η ΗΜΕΡΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΣΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
…………………………………………………
24η ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ
2η ΗΜΕΡΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΣΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
…………………………………………………
25η ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ
3η ΗΜΕΡΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΣΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
…………………………………………………
26η ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ
4η ΗΜΕΡΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΣΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
………………………………………………..
27η ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ
1η ΗΜΕΡΑ ΜΑΧΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
………………………………………………..
28η ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ
2η ΗΜΕΡΑ ΜΑΧΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
………………………………………………..
29η/30η ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ
3η ΗΜΕΡΑ ΜΑΧΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΘΑΝΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ
………………………………………………..
1η ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΞΕΡΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ