Ενάτη Μεσούντος Ελαφηβολιώνος

Δεκάς Β

19. Δεκάτη ενάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ἑλαφηβολιώνος ΙΘ΄ (19η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 9ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΘ΄. Ἡ δεκάτη ἐνάτη, ἐνάτη μεσοῦντος μηνός, ἐννέακαιδεκάτη, ἐνάτη ἐπὶ δέκα, ἐνάτη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τρείς συνελεύσεις της εκκλησίας εδραιώνουν τη σημερινή ημέρα ώς ημέρα συνελεύσεων των εκκλησιών του δήμου.
Μία συνέλευση της εκκλησίας μαρτυρείται από τον Αισχίνη (-346), 2.61 και 3.68 , (δείτε την 18η του Ελαφηβολιώνος).
Δεύτερη από IG II² 345, σειρές 2-7: (-332)
― θεοί.
ἐπὶ Νικήτου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀντιοχ-
ίδος ὀγδόης πρυτανείας ἧι Ἀριστόνο-
υς Ἀριστόνου Ἀναγυράσιος ἐγραμμάτ-
ευεν· Ἐλαφηβολιῶνος ἐνάτηι ἐπὶ δέκα,
ἑβδόμ[ηι τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία ἐν
Διονύσου· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Ν-
ικόστρατος Κόπρειος· ἔδοξεν τῶι δήμ-
ωι· Λυκοῦργος Λυκόφρονος Βουτάδης ε-
ἶπεν· ἐπειδὴ ․․․․․․․․ήμου Πλαται-
εὺς πρότερόν τε ἐπηγγείλατο τῶι δήμ-
ωι ․․․․․․․․․․․․․․․․ς γίγνηται
․․․․․․․․․․․․․․․․․․αι ἀργυρίου
․․․․․․․․․․․․․․․․․․ο παρέσχεν τ-
․․․․․․․․․․․․․․․․․․ν καὶ νῦν ἐπι-
․․․․․․․․․․․․․․․․ τοῦ̣ στρατηγοῦ.
Η συνέλευση επιβεβαιώνεται και από την IG II² 346 :
ἐπὶ Νικήτου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς
Ἀντοχίδος ὀγδόης πρυτανείας,
ἧι Ἀριστόνους Ἀριστόνου Ἀναγ-
υράσιος ἐγραμμάτευεν· Ἐλαφηβ-
ολιῶνος ἐνάτηι ἐπὶ δέκα, ἐβδόμ-
ηι τῆς πρυτανείας· τῶν προέδρω-
ν ἐπεψήφιζεν Νικόστρατος Κόπ-
ρειος· ἔδοξεν τῶι δήμωι· Δημάδη-
ς Δημέου Παινιεὺς εἶπεν· ἐπει-
δὴ ․․․․․․․․ο Ἀριστήιδου ․․-
․․․․․․ διατελεῖ εὔνους ὢν τῶ-
ι δήμωι τῶι Ἀθηναίων.
Η τρίτη συνέλευση από Hesp. 1957, σελ.72-77, αρ. 22 (Merrit) σειρ. 1-4, (-164):
― επί Ευεργέτου άρχοντος επί της Ιπποθωντίδος
ενάτης πρυτα-
νείας ήι Διονυσόδωρος Φιλίππου Κεφαλήθεν
εγραμμάτευεν
Ελαφηβολιώνος ενάτει επί δέκα, κατά θεόν