Ενάτη Μεσούντος Ανθεστηριώνος

Δεκάς Β

19. Δεκάτη ενάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ανθεστηριώνος ΙΘ΄ (19η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 8ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΘ΄. Ἡ δεκάτη ἐνάτη, ἐνάτη μεσοῦντος μηνός, ἐννέακαιδεκάτη, ἐνάτη ἐπὶ δέκα, ἐνάτη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η  Τ Η Σ  Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ   Τ Ο Υ   Δ Η Μ Ο Υ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δυο συνελευσεις εδραιωνουν την σημερινη ημερα ως ημερα συνελευσεων για την Εκκλησια του δημου.
IG ΙΙ² 651, ΣΕΙΡΕΣ 3-8, ΕΤΟΣ ΔΙΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΟΣ (-236)
θεοί.
Ἅβρωνος. Ματρίου.
ἐπὶ Διοκλέους ἄρχοντος ἐπὶ τῆς [․]
․․․․․․ς ὀγδόης πρυτανείας, ἧι
Ξενοφῶν Νικέου Ἁλαιεὺς ἐγραμμάτ
ευεν· Ἀνθ]εστηριῶνος ἐνάτηι ἐπὶ δ
έκα, ἐνάτηι καὶ δεκάτηι τῆς πρυτα-
νείας· ἐκκλησία· τῶν προέδρων ἐπε
ψήφιζεν Πολύευκτος Δημητρίου.
IG ΙΙ² 978, ΕΣΠΕΡΙΑ 1957, ΣΕΙΡΕΣ 2-7, ΕΤΟΣ ΕΥΘΥΚΡΙΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ (-189)
θεοί.
ἐπὶ Ευθυκρίτου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Κεκροπί
δος ὀγδόης πρυτανείας, ἧι Κέφαλος Κεφάλου
․․․․ης ἐγραμμάτευεν· δήμου ψήφισ
μα· Ἀνθεστηριῶνος ἐνάτει ἐπὶ δέκα, μι
ᾶι καὶ τριακος τεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκκλη
σία ἐμ Πειραιεῖ· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν
Εὐθύμαχος Ἐργοχάρου ἐκ Κεραμέων καὶ συμπ
ρόεδροι· ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ τῶι δήμωι·