Ενάτη Φθίνοντος Θαργηλιώνος

Ιερή Αθηνάς

Δεκάς Β

22. Εικοστή δεύτερη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Θαργηλιώνος ΚΒ΄ (22η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 11ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΚΒ΄. Η εἰκοστή δευτέρα, ἡ ἐνάτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς δευτέρα

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ
  • ΕΝΑΡΞΙΣ, ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΙΕΡΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Αὐτὴ τὴν ἡμέρα , τὸ -411, οἱ Τετρακόσιοι (ἡ βουλὴ τῶν Τετρακοσίων, μέλη ἀπὸ κάθε φυλή τῶν Ἀθηναίων) αναλαμβάνουν τὰ καθήκοντα τους πριν από το επερχόμενο νέον έτος των Ελλήνων:
― οἱ δὲ τετρακόσιοι εἰσῄεσαν ἐνάτῃ φθίνοντος Θαργηλιῶνος·
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ 32.1

― βουλεύειν μὲν τετρακοσίους κατὰ τὰ πάτρια, τετταράκοντα ἐξ ἑκάστης φυλῆς, ἐκ προκρίτων οὓς ἂν ἕλωνται οἱ φυλέται τῶν ὑπὲρ τριάκοντα ἔτη γεγονότων. τούτους δὲ τάς τε ἀρχὰς καταστῆσαι, καὶ περὶ τοῦ ὅρκου ὅντινα χρὴ ὀμόσαι γράψαι, καὶ περὶ τῶν νόμων καὶ τῶν εὐθυνῶν καὶ τῶν ἄλλων πράττειν ᾗ ἂν ἡγῶνται συμφέρειν.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 31.1

Ἡ 22η δεύτερη εἶναι ἱερὴ γιὰ τὴν Ἀθηνᾶ σὲ ὅλους τοὺς μῆνες :
― Ἱστάμενον μηνὰ ὡς εἰκάδα (ἑὼς εἰκάδιος) ἔλεγον. μετὰ δὲ τοῦτο πρώτην φθίνοντος δευτέρα φθίνοντος. Φιλόχορος δὲ πάσας τὰς τρεῖς ἱερὰς (20,21,22) λέγει τῆς Ἀθηνᾶς.
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778