Ενάτη Φθίνοντος Σκιροφοριώνος

Ιερή Αθηνάς

Δεκάς Β

22. Εικοστή δεύτερη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος ΚΒ΄ (22η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΚΒ΄. Η εἰκοστή δευτέρα, ἡ ἐνάτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς δευτέρα

Γεγονότα

 ΑΘΗΝΑΣ

ΔΑΠΑΝΑΙ ΤΩΝ ΤΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα καταγράφονται Δαπάνες από τους Ταμίες της Αθηνάς και τους Ταμίες των άλλων Θεών στο έτος -306/5.
Ο αριθμός της Πρυτανείας εδραιώνει τον μήνα Σκιρροφοριώνα.
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG II² 1492
― ἐπὶ Κοροίβου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀντιοχίδος δωδεκάτης πρυτανείας ἐνάτει φθίνοντος ἐδώκαμεν εἰς τὴν τῶν ξύλων κομιδὴν τῶν πευκῶν παρὰ βασιλέων εἰς τὰς ναῦς χρυσοῦς ἑπτακοσίους δύ̣ο κατὰ ψήφισμα δήμου.

Η εικοστή ημέρα, η εικοστή πρώτη ημέρα, και η εικοστή δευτέρα ημέρα , όλες ιερές της Αθηνάς.
― ιστάμενον μηνά ως εικάδα (εώς εικάδος) έλεγον, μετά δε τούτο πρώτην φθίνοντος δευτέραν φθίνοντος. Φιλόχορος δὲ πάσας τας τρεις ιερὰς της Αθηνάς (20,21,22)
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778 παρ. ΘΡ. ΦΙΛΟΧΟΡΟΣ ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΩΝ