Ενάτη Φθίνοντος Πυανεψιώνος

Ιερή Αθηνάς

Δεκάς Β

22. Εικοστή δεύτερη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Πυανεψιώνος ΚΒ΄ (22η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 4ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΚΒ΄. Η εἰκοστή δευτέρα, ἡ ἐνάτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς δευτέρα

Γεγονότα

ΑΘΗΝΑΣ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η σημερινή ημέρα είναι ιερή της Αθηνάς για όλους τους μήνες. Ὁ Πρόκλος σχολιάζει τὸν Ἠσίοδο :
― Ἱστάμενον μῆνα ὡς εἰκάδα (ἑὼς εἰκάδιος) ἔλεγον. μετὰ δὲ τοῦτο πρώτην φθίνοντος δευτέρα φθίνοντος. Φιλόχορος δὲ πάσας τὰς τρεῖς (20η,21η, και 22η), ἱερὰς λέγει τῆς Ἀθηνᾶς.
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778
Μία συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου, στο έτος -18, εδραιώνει τη σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων της Εκκλησίας του δήμου.
Dow, ΠΡΥΤΑΝΕΙΕΣ, ΣΕΛ. 120-124, ΑΡ. 64, ΣΕΙΡΕΣ 1-3:
― Επι Φιλωνος αρχοντος του μετα Μενεδηνον επι της
Ιπποθωντιδος τεταρτης πρυτανειας ηι Φιλιστι
ων Φιλιστιωνος Ποταμιος εγραμματευεν· Πυανοψιωνος
ενατει μετ εικαδας, τριακοστει της πρυ
τανειας· εκκλησια εν τωι θεατρωι.


Την 22η του Πυανεψιωνος ο Δημοσθενης [18.118] χρονολογεί μια συνέλευση της Εκκλησίας την σημερινή ημέρα.
Ο Ευθυκλής, ο Άρχων που κατονομάζεται εδώ πέρα, δεν μπορεί να πιστοποιηθεί στη περίοδο αυτού του ψηφίσματος, και το παρόν θεωρείται ως ψευδοψήφισμα.
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 18.118
― ἐπὶ ἄρχοντος Εὐθυκλέους, πυανεψιῶνος ἐνάτῃ ἀπιόντος, φυλῆς πρυτανευούσης Οἰνῇδος, Κτησιφῶν Λεωσθένους Ἀναφλύστιος εἶπεν: ἐπειδὴ Δημοσθένης Δημοσθένους Παιανιεὺς γενόμενος ἐπιμελητὴς τῆς τῶν τειχῶν ἐπισκευῆς καὶ προσαναλώσας εἰς τὰ ἔργα ἀπὸ τῆς ἰδίας οὐσίας τρία τάλαντα ἐπέδωκε ταῦτα τῷ δήμῳ, καὶ ἐπὶ τοῦ θεωρικοῦ κατασταθεὶς ἐπέδωκε τοῖς ἐκ πασῶν τῶν φυλῶν θεωροῖς ἑκατὸν μνᾶς εἰς θυσίας, δεδόχθαι τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ τῷ Ἀθηναίων ἐπαινέσαι Δημοσθένην Δημοσθένους Παιανιέα ἀρετῆς ἕνεκα καὶ καλοκαγαθίας ἧς ἔχων διατελεῖ ἐν παντὶ καιρῷ εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων, καὶ στεφανῶσαι χρυσῷ στεφάνῳ, καὶ ἀναγορεῦσαι τὸν στέφανον ἐν τῷ θεάτρῳ Διονυσίοις τραγῳδοῖς καινοῖς: τῆς δὲ ἀναγορεύσεως ἐπιμεληθῆναι τὸν ἀγωνοθέτην.