Ενάτη Φθίνοντος Μεταγειτνιώνος

Δεκάς Β

22. Εικοστή δεύτερη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος ΚΒ΄ (22η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΚΒ΄. Η εἰκοστή δευτέρα, ἡ ἐνάτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς δευτέρα

Γεγονότα

  • ΑΘΗΝΑΣ
  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα πραγματοποιείται συνέλευση της Βουλής.
IG II³ 1260 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
― ἐπὶ Φαναρχίδου ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς ․․․̣ντίδος δευτέρας πρυτανείας, ἧι μαχος Με ν̣εστράτου Λαμπτρεὺς ἐγραμμάτευεν· βουλῆς ψηφίσματα·
μετ’ ε̣ἰκάδας ὀγδόει τρίτει τῆς πρυταν[είας· βουλὴ ἐμ βουλευτηρίωι·

IG II² 864 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ
πρυτ̣άνεις.
ἐπὶ ἄρχοντος ἐπὶ τῆς …ντίδος δευτέρας πρυτανείας, ἧι
ἐγραμμάτευεν· βουλῆς ψηφίσματα
τρίτει τῆς πρυτανείας· βουλὴ ἐμ βουλευτηρίωι·
τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Ἐπιξένου Ἐλευσίνιος καὶ συμπρόεδροι
Ραμνούσιος εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις τῆς
ίδος καὶ οἱ ἀείσιτοι ἐπαινέσαντες καὶ στεφανώσαντες ἀποφαίνουσιν τεῖ βουλεῖ τὸν ταμίαν ὃν εἵλοντο ἐξ ἑαυτῶν Ζωΐλον Σφήττιον καὶ τὸν γραμματέα τὰς θυσίας πάσας τεθυκέναι ὑπέρ τ[ε τ]ῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου, ἐπιμεμελῆ
σθαι δὲ καὶ τῶν ἄλλων καλῶς καὶ φιλοτίμως· ἀγαθεῖ τύχει δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ ἐπαινέσαι τὸν ταμίαν Ζωΐλον Σφήττιον καὶ στεφανῶσαι θαλλοῦ στεφάνωι εὐσεβείας ἕνεκεν τῆς εἰς τοὺς θεοὺς καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀθηναίων καὶ ἑαυτούς· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸν ὃν εἵλοντο οἱ πρυτάνεις ἐξ ἑαυτῶν Δεινοκράτ̣η̣ν.


Η σημερινή ημέρα είναι ιερή της Αθηνάς:
― Φιλόχορος δὲ πάσας τὰς τρεῖς (20-21-22) ἱερὰς λέγει τῆς Ἀθηνᾶς.
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778