Έκτη Μεσούντος Σκιροφοριώνος

Δεκάς Β

16. Δεκάτη έκτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος ΙΣΤ΄ (16η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΣΤ΄. Η δεκάτη έκτη, έκτη μεσοῦντος μηνός, εκκκαιδεκάτη, έκτη ἐπὶ δέκα, έκτη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Συνελεύσεις της Εκκλησίας του δήμου πραγματοποιούνται την σημερινὴ ημέρα ανά διάφορα έτη :
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 19.58.ΕΤΟΣ -346
― ἡ δ’ἐκκλησία μετὰ ταῦτα. . . τῆ ἕκτῃ ἐπὶ δέκα ἐγίγνετο τοῦ Σκιροφοριῶνος.


ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG ΙΙ2 893, ΕΤΟΣ -188
― ἐπὶ Συμμάχου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀντιοχίδος δωδεκάτης πρυτανείας ἧι Ἀρχικλῆς Θεοδώρου Θορίκιος ἐγραμμάτευεν• Σκιροφοριῶνος ἕκτει ἐπὶ δέκα , ὀγδόει καὶ δεκάτει τῆς πρυτανείας• ἐκκλησία κυρία ἐν τῶι θεάτρωι.


ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG ΙΙ2 950, ΕΤΟΣ -165
― ἐπὶ Πέλοπος ἔρχοντος ἐπὶ τῆς Πτολεμαΐδος δωδεκάτης πρυτανείας ἧι Διονυσικλῆς Διονυσίου Ἑκαλῆθεν ἐγραμμάτευεν• Σκιροφοριῶνος ἕκτει ἐπὶ δέκα, ἕκτει καὶ δεκάτει τῆς πρυτανείας• ἐκκλησία ἐν τῶι θεάτρωι.


Επίσης , μια συνέλευση της εκκλησίας καταγράφεται το έτος -337: ΕΣΠΕΡΙΑ 1938, ΣΕΛ 292-294, Νο 19, ΣΕΙΡΕΣ 1-4
Μια συνέλευση της Βουλής το έτος -199:
ΕΣΠΕΡΙΑ 1940, ΣΕΛ. 85-86, Νο 16, ΣΕΙΡΕΣ 2-6
Οικονομικές συναλλαγές πραγματοποιούνται τη σημερινή ημέρα από τους Ταμίες της Αθηνάς :
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ IG² 304 Β, ΣΕΙΡΕΣ 79-86, ΕΤΟΣ -408


Τη σημερινή ημέρα, μετά τη δύση του ηλίου, φθάνουν τα νέα στην Αθήνα της Κατάληψης της Ελάτειας από τον Φίλιππο.
ΟΚΤΑΕΤΗΡΙΣ ΜΕΤΩΝΟΣ, ΜΗΝΑΣ ΠΛΗΡΗΣ, ΣΚΙΡΡΟΦΟΡΙΩΝΟΣ 16η, ΕΤΟΣ -338/9
Την αναγγελία της Κατάληψης της Ελάτειας έκανε ο Αθηναίος ρήτορας Δημοσθένης, υπέρμαχος της δημοκρατίας και άσπονδος εχθρός του Φιλίππου, με τον λόγο του «Περί Στεφάνου». Ο λόγος αυτός στον οποίον τονιζόταν ο κίνδυνος που διέτρεχε πλέον η Αθήνα, ως κέντρο του ελληνικού πολιτισμού, μετά την κατάληψη της Ελάτειας, είχε μεγάλο αντίκτυπο.


ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 18.218
― οὐκοῦν ἡμεῖς μὲν ἐν θυσίαις ἦμεν τότε, Θηβαῖοι δ᾽ ἐν τῷ δι᾽ ἡμᾶς σεσῶσθαι νομίζειν, καὶ περιειστήκει τοῖς βοηθείας δεήσεσθαι δοκοῦσιν ἀφ᾽ ὧν ἔπραττον οὗτοι, αὐτοὺς βοηθεῖν ἑτέροις ἐξ ὧν ἐπείσθητ᾽ ἐμοί. ἀλλὰ μὴν οἵας τότ᾽ ἀφίει φωνὰς ὁ Φίλιππος καὶ ἐν οἵαις ἦν ταραχαῖς ἐπὶ τούτοις, ἐκ τῶν ἐπιστολῶν τῶν ἐκείνου μαθήσεσθε ὧν εἰς Πελοπόννησον ἔπεμπεν. καί μοι λέγε ταύτας λαβών, ἵν᾽ εἰδῆτε, ἡ ἐμὴ συνέχεια καὶ πλάνοι καὶ ταλαιπωρίαι καὶ τὰ πολλὰ ψηφίσματα, ἃ νῦν οὗτος διέσυρε, τί ἀπειργάσατο.
Την επομένη, δηλαδή το πρωϊ της 16ης του Σκιρροφοριώνος, συγκαλείται έκτακτη εκκλησία του δήμου [ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 18.218,