Έκτη Μεσούντος Γαμηλιώνος

Λήναια

Δεκάς Β

16. Δεκάτη έκτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος ΙΣΤ΄ (16η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΣΤ΄. Η δεκάτη έκτη, έκτη μεσοῦντος μηνός, εκκκαιδεκάτη, έκτη ἐπὶ δέκα, έκτη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΘΥΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΙΕΡΑ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΛΗΝΑΙΑ (ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ)

 


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Η ανακάλυψη ενός αποσπάσματος του Φιλοχόρου, «Περί ημερών», Jacoby, FGrHist 328 F 86, πρότεινε, ότι πλακούντες (άρτοι), προσφέρονται στα ιερά της Αρτέμιδος και στις τριόδους τη σημερινή ημέρα για κάθε μήνα.
FGrHist 328 F 86, ΑΠΟΣΠ. ΦΙΛΟΧΟΡΟΥ, F.JACOBY
― Φιλοχόρος εν τη Περί ημερών εξ’ επί δέκα· και τους καλουμένους δε νυν αμφιφώντας ταύτη τη ημέρα πρώτον ενόμισαν οι αρχαίοι φέρειν εις τα ιερά τη Αρτεμίδι και επί τας τριόδους.
Βλέπε επίσης Αθηναίο 14.645Α.
Το λεξικό Σουϊδα και οι σύγχρονοι σχολάρχες παραπέμπουν πάντοτε αυτές τις προσφορές στα Μουνίχια της 16ης του Μουνιχιώνος μηνός, που είναι επίσημη ημέρα της αττικής εορτής.
Ο Φιλόχορος, στο παραπάνω απόσπασμα, ίσως αναφέρεται μόνο στα Μουνίχια της 16ης του Μουνιχιώνος, στην γενική του αναφορά περί των ημερών , και περί της 16ης ημέρας ειδικότερα.
Αλλά ο Felix Jacoby, (FGrHist IIIb Suppl. Τεύχος 1, σελ. 369-370) αντιτίθεται επιμόνα και αναφέρει ότι ταυτόχρονα με τα Μουνίχια υπήρχαν και οι μηνιαίες οικιακές προσφορές στην Αρτέμιδα, την δεκάτη έκτη ημέρα σε κάθε μήνα. Αλλά ο Felix Jacoby παρατηρεί σωστά ότι δεν υπάρχει καμμία ένδειξη ότι οι μηνιαίες οικιακές προσφορές στην Αρτέμιδα αποτελούν δημοτελή εορτή.