Έκτη Μεσούντος Ελαφηβολιώνος

Από τη δύση του ηλίου της 29ης Μαρτίου έως την δύση του ηλίου της 30ης Μαρτίου

Δεκάς Β

16. Δεκάτη έκτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ἑλαφηβολιώνος ΙΣΤ΄ (16η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 9ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΣΤ΄. Η δεκάτη έκτη, έκτη μεσοῦντος μηνός, εκκκαιδεκάτη, έκτη ἐπὶ δέκα, έκτη ἐπὶ δεκάτη

Γεγονότα

ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΣΕΜΕΛΗΣ 

ΘΥΟΜΕΝΑ

ΕΡΧΙΕΙΣ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Το ιερό θυσιολόγιο της δημαρχίας της Έρχιας καταγράφει προσφορές για τον Διόνυσο και την Σεμέλη την σημερινή ημέρα.
SEG 21:541
Αττική — Έρχια— στοιχ. -375/-350
Στήλη Α΄, σειρές 44-51
[θ]εοί.
δημαρχία ἡ μέζων

—— [Ἐ]λαφηβολιῶνο-
ς ἕκτηι ἐπὶ δέ-
κα, Σεμέληι, ἐπ-
ὶ τοῦ αὐτοῦ βω-
μοῦ, αἴξ, γυναι-
ξὶ παραδόσιμ-
ος, ἱερέας τὸ δ-
έρμα, οὐ φορά, Δ.

Στήλη Δ, Σειρές 33-40
—— Ἐλαφηβολιῶν-
ος ἕκτηι ἐπὶ
δέκα, Διονύσ-
ωι, Ἐρχιᾶ(σιν), αἴξ,
παραδό(σιμος) ∶ γυνα-
αιξὶ γυναιξὶ, οὐ φορά,
ἱερέαι τὸ δε-
ρμα, ΔΗΗ.
Οι θυσίες αυτές μαρτυρούν ότι τα Διονύσια έν Αστει στην Αθήνα κατά πάσα πιθανότητα μόλις είχαν ολοκληρωθεί, ή μεταγενέστερα συνεχίζονταν για λίγο ακόμη.