Έκτη Φθίνοντος Σκιροφοριώνος

Δεκάς Γ

25. Εικοστή πέμπτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος ΚΕ΄ (25η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΕ΄. Ἡ εἰκοστή πέμπτη, ἡ ἕκτη φθίνοντος, ἡ εἰκὰς πέμπτη, ἡ ἕκτει μετ’εἰκάδας

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Μια συνέλευση της εκκλησίας του δήμου, κατα το έτος -285/4, εδραιώνει τη σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων για την εκκλησία του δήμου.
IG II² 654, ΣΕΙΡΕΣ 1-7:
― Επι Διοτίμου άρχοντος επί της
Παμδιονίδος δωδεκάτης πρυτανείας
ήι Λυσίστρατος Απιστομάχου Παιανιεύς εγραμμάτευεν·
Σκιροφοριώνος έκτει μετ΄εικάδας,
πέμπτει και εικοστέι της πρυτανείας· εκκλησία.

Μια συνέλευση της εκκλησίας καταγράφεται στο έτος -285\4, IG II² 655, ΣΕΙΡΕΣ 1-2:
― ἐπὶ Διοτίμου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Πανδιονίδος
δωδεκάτης πρυτανείας· Σκιροφοριῶνος
ἕκτει μετ’ εἰκάδας, πέμπτει καὶ εἰκοστεῖ τῆς
πρυτανείας· ἐκκλησία· τῶν προέδρων ἐπεψήφ-
ιζεν