Δεκάτη Ισταμένου Μουνιχιώνος

Δεκάς Α

10. Δεκάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μουνιχιώνος Ι΄ (10η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 10ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ι΄. Δεκάτη, δεκάτη ισταμένου, δεκάτη προτέρα

Γεγονότα

  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Εκτός από μια συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου και μια οικονομική συναλλαγή δεν καταγραφεται τίποτα άλλο τη σημερινή ημέρα.
Μια συνέλευση της Εκκλησίας του δήμου καταγράφεται τη σημερινή ημέρα στο έτος -302/1, τεύχος ΕΣΠΕΡΙΑΣ 1935, σελ. 37-38, αρ.6, σειρές 1-6.
ΜΟΥΝΙΧΙΩΝΟΣ 10η
ΤΕΥΧΟΣ ΕΣΠΕΡΙΑΣ 1941, σελ. 14-27, αρ. 1, σειρές 6-8 καταγράφουν κατάσχεση περιουσίας, ένα είδος οικονομικής συναλλαγής, στη σημερινή ημέρα κατά το έτος -367/6.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΚΑΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΣΤΟΒΑΙΟΥ, ΠΕΡΙ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ, ΕΚΛΟΓΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 1.20 2.10
― τὴν δεκάδα Παντέλειαν. Αὐτοῦ δὲ πάλιν τοῦ ἀρι–
θμοῦ τὸν μὲν ἄρτιον ἀτελῆ, πλήρη δὲ καὶ τέλειον ἀπε–
φήνατο τὸν περιττόν, ὅτι μιγνύμενός τε πρὸς τὸν
ἄρτιον ἀεὶ ποιεῖ περικρατεῖν τὸν ἐξ ἀμφοῖν περισσόν,
αὑτῷ τε πάλιν συντιθέμενος γεννᾷ τὸν ἄρτιον, ὁ δ´
ἄρτιος οὐδέποτε τὸν περισσόν, ὡς οὐ γόνιμος ὢν οὐδὲ
ἔχων δύναμιν ἀρχῆς.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΗΘΙΚΑ 4
― καὶ τὰ μὲν πολλὰ των εις τουτο τεκμηρίων μόνοις εστὶ ρητὰ καὶ διδακτὰ τοις μυουμένοις παρ’ ημιν εις τὴν τριετηρικὴν παντέλειαν: ὰ δὲ λόγω διελθειν ου κεκώλυται πρὸς φίλους ανδρας, άλλως τε καὶ παρ’ οινον επὶ τοις του θεου δώροις, ὰν ουτοι κελεύωσι, λέγειν έτοιμος.