Δεκάτη Ισταμένου Μεταγειτνίωνος

Δεκάς Α

10. Δεκάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος Ι΄ (10η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ι΄. Δεκάτη, δεκάτη ισταμένου, δεκάτη προτέρα

Γεγονότα

ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

― ΚΑΜΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ

― Ἀσφάλιον δὲ Ποσειδῶνα τὴν ὀγδοάδα, καὶ τὴν δεκάδα παντέλειαν.
ΣΤΟΒΑΙΟΣ, ΠΕΡΙ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΕΚΛΟΓΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ 1.20, 2.10 ΑΝΩΝ.
Ὁ Ησίοδος ὑπενθυμίζει ὅτι :
― Ἐσθλὴ δ’ἀνδρογόνος ἡ δεκάτη.
Καλὴ ἀντρογεννήτρα ἡ δεκάτη.
ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 794