Δεκάτη Ισταμένου Μαιμακτηριώνος

Δεκάς Α

10. Δεκάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μαιμακτηριώνος Ι΄ (10η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 5ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ι΄. Δεκάτη, δεκάτη ισταμένου, δεκάτη προτέρα

Γεγονότα

  • ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΟΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Συμφωνα με το παραπηγμα του Ευκτήμωνος, την σημερινή ημέρα αρχίζει ο Χειμών
10η ΜΑΙΜΑΚΤΗΡΙΩΝΟΣ- 9η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ― ΛΑΜΠΡΟΝ ΑΣΤΡΟΝ ΤΟΥ ΣΚΟΡΠΙΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΤΡΟΠΗ.
Δεν καταγράφεται ή διασώζεται καμμία θρησκευτική δραστηριότητα, εορτή ή συνέλευση για την σημερινή ημέρα.
ΣΤΟΒΑΙΟΥ, ΠΕΡΙ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ, ΕΚΛΟΓΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 1.20 2.10
― τὴν δεκάδα Παντέλειαν. Αὐτοῦ δὲ πάλιν τοῦ ἀρι–
θμοῦ τὸν μὲν ἄρτιον ἀτελῆ, πλήρη δὲ καὶ τέλειον ἀπε–
φήνατο τὸν περιττόν, ὅτι μιγνύμενός τε πρὸς τὸν
ἄρτιον ἀεὶ ποιεῖ περικρατεῖν τὸν ἐξ ἀμφοῖν περισσόν,
αὑτῷ τε πάλιν συντιθέμενος γεννᾷ τὸν ἄρτιον, ὁ δ´
ἄρτιος οὐδέποτε τὸν περισσόν, ὡς οὐ γόνιμος ὢν οὐδὲ
ἔχων δύναμιν ἀρχῆς.
ΣΤΟΒΑΙΟΥ, ΠΕΡΙ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ, ΕΚΛΟΓΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΗΘΙΚΑ 4
― καὶ τὰ μὲν πολλὰ των εις τουτο τεκμηρίων μόνοις εστὶ ρητὰ καὶ διδακτὰ τοις μυουμένοις παρ’ ημιν εις τὴν τριετηρικὴν παντέλειαν: ὰ δὲ λόγω διελθειν ου κεκώλυται πρὸς φίλους ανδρας, άλλως τε καὶ παρ’ οινον επὶ τοις του θεου δώροις, ὰν ουτοι κελεύωσι, λέγειν έτοιμος.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΗΘΙΚΑ 4