Δεκάτη Ισταμένου Γαμηλιώνος

Ζεύς Βουλαίος, Δήμητρα, Κόρη

Δεκάς Α

10. Δεκάτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Γαμηλιώνος Ι΄ (10η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 7ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Ι΄. Δεκάτη, δεκάτη ισταμένου, δεκάτη προτέρα

Γεγονότα

  • ΘΥΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΟΡΗ, ΔΙΑ ΒΟΥΛΑΙΟ- ΜΥΚΟΝΟΣ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΗΡΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΝΗΣΟ ΔΗΛΟ
  • ΜΝΗΜΗΪΑ ΤΩΝ  ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ)

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Το ιερό ημερολόγιο θυσιών της Μυκόνου καταγράφει την σημερινή ημέρα θυσία προσφορά χοίρου στη Δήμητρα, τη Κόρη και στον Δία Βουλαίο.

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ C.I.A 3 272.682
— Ληναιῶνος δεκάτηι
ἐπ̣᾽ ὠιδῆι ὑπὲρ καρποῦ Δήμητρι ὗν ἐνκύμονα πρωτοτόκον,
Κόρηι κάπρον τέλεον, Διὶ Βουλεῖ χοῖρον· ταῦτα διδόντων ἱε-
ροποιοὶ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου καὶ ξύλα διδόντων καὶ ὀλάς·
ἐπιμελέσθων δὲ τῶν ἱερῶν ὅπως καλὰ ἦι ἄρχοντες καὶ ἱε-
ρεῖς20· ἐὰν δέ τι δέηι καλλιερεῖν, ἱεροποιοὶ διδόν[τ]ων· εἰς δὲ
τὴν ἑορτὴν β[αδ]ιζέτω Μυκονιάδων ἡ βουλομέ[νη] καὶ τῶν οἰ-
κουσῶν ἐμ Μυκό[ν]ωι ὅσαι ἐπὶ Δήμητρα τετέληνται.

«Την 10η του Ληναιώνος, στην ωδή υπέρ του καρπού, στη Δήμητρα, (προσφέρεται) μια χοιρομητέρα που είναι έγκυος για πρώτη φορά, στην Κόρη έναν ενήλικο αγριόχοιρο, στον Δία Βουλαίο ένα χοιρίδιο. Οι ιεροποιοί θα παράσχουν αυτά (ζώα) από τα ιερά χρήματα (του ιερού) και θα παράσχουν τα ξύλα καθώς και το κριθάρι για τη θυσία. και οι άρχοντες και οι ιερείς πρέπει να επιβλέπουν τις τελετές, ώστε να είναι όμορφες, και αν κάτι λείπει για την εκτέλεση αυτών των όμορφων θυσιών, αφήστε τους ιεροποιούς να το παράσχουν. και οποιαδήποτε γυναίκα της Μυκόνου που θέλει, ή εκείνες που ζουν στη Μύκονο και είναι μυημένες στην Δήμητρα, μπορούν να πάνε στην εορτή.»


Τη σημερινή ημέρα πραγματοποιείται συνέλευση των Αθηναίων Κληρούχων στην ιερά νήσο Δήλο, το έτος -159/8.
ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΔΗΛΟΥ 1498, ΣΕΙΡΕΣ 1-3:
― Επί Αρισταίχμου άρχοντος
Γαμηλιώνος δεκάτει ισταμένου,
εκκλησία κυρία εν τωι εκκλησιαστηρίωι.
Αυτή η συνέλευση των Κληρούχων δεν αρκεί για να εδραιώσει τη σημερινή ημέρα ως κανονική ημέρα συνελεύσεων στην Αθήνα.


Σύμφωνα με τη Διαθήκη του Επίκουρου η σημερινή ημέρα είναι ημέρα ανάμνησης των γενεθλίων του σύμφωνα με τον ίδιο. Ο Διογένης Λαέρτιος μας παραδίδει ένα απόσπασμα [10.1, 10.18], όπου διαφαίνεται ότι ο Επίκουρος γεννήθηκε την 10η, και πέθανε την εικοστή.
Φαίνεται όμως από αυτή, ότι η 10η κρατήθηκε ως ημερομηνία της γέννησης του, τουλάχιστον όσο ζούσε, και η 20η συστάθηκε να κρατηθεί ως μνήμη για τον θάνατο του.


ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤ. ΒΙΟΙ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΥΔΟΚΙΜΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΗ ΑΙΡΕΣΕΙ ΑΡΕΣΚΟΝΤΩΝ ΕΝ ΕΠΙΤΟΜΩ ΣΥΝΑΓΩΓΗ 18, ΣΟΥΪΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ: ΗΤΤΩΝ
― Εκ δε των γινομένων προσόδων, των δεδομένων αφ΄ημών Αμυνομάχω και Τιμοκράτει, κατά το δυνατόν μεριζέσθωσαν μεθ΄Ερμάχου σκοπούμενοι, είς τε τα εναγίσματα τω τε πατρί και τη μητρί, και τοις αδελφοίς, και ημίν εις την ειθισμένην άγεσθαι γενέθλιον ημέραν εκάστου έτους τη προτέρα δεκάτη του Γαμηλιώνος. έτι δε και εις την γινομένην σύνοδον εκάστου μηνός ταις εικάσι, των συμφιλοσοφούντων ημίν, εις την ημών τε και Μητροδώρου μνήμην κατατεταγμένην. συντελείτωσαν δε και την των αδελφων ημέραν του Ποσειδεώνος καθάπερ και ημείς. συντελείτωσαν δε και την Πολυαίνου, του Μεταγειτνιώνος.
ΑΠΟΔΟΣΗ
«Από τα εισοδήματα που αφήνω στον Αμυνόμαχο και τον Τιμοκράτη μαζί με τον Έρμαρχο να διανέμετε κατά το δυνατό με σκοπό τις προσφορές στην μνήμη της μητέρας μου και των αδερφών μου και στη δική μου, στα γενέθλιά μου την δεκάτη του μηνός Γαμηλιώνα, όπως και στην συγκέντρωση των συμφιλοσοφούντων στις είκοσι κάθε μηνός, αφιερωμένη στη δική μου και του Μητρόδωρου μνήμη. Να συντελείτε και των αδερφών μου τη μνήμη τον μήνα Ποσειδαιώνα. Και επίσης να συντελείτε τη μνήμη του Πολύαινου τον μήνα Μεταγιετνιώνα όπως κι έκανα κι εγώ».
Μέρος αυτού μεταφράστηκε και από τον Κικέρωνα, ο οποίος κατέγραψε το μήνα Γαμηλιώνα αλλά όχι την 10η του μηνός.
Αυτή η εντολή-επιθυμία του ιδρυτή τους, του Επίκουρου (ότι δηλ. να πραγματοποιείται μία συνάντηση την 20η του μηνός προς τιμήν του) έγινε χαρακτηριστικό των οπαδών του και τους έδωσε το όνομα «Εικαδισταί» [ΑΘΗΝΑΙΟΣ 7.53]

ΣΤΟΒΑΙΟΥ, ΠΕΡΙ ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ, ΕΚΛΟΓΑΙ ΦΥΣΙΚΑΙ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 1.20 2.10
― τὴν δεκάδα παντέλειαν. Αὐτοῦ δὲ πάλιν τοῦ ἀρι–
θμοῦ τὸν μὲν ἄρτιον ἀτελῆ, πλήρη δὲ καὶ τέλειον ἀπε–
φήνατο τὸν περιττόν, ὅτι μιγνύμενός τε πρὸς τὸν
ἄρτιον ἀεὶ ποιεῖ περικρατεῖν τὸν ἐξ ἀμφοῖν περισσόν,
αὑτῷ τε πάλιν συντιθέμενος γεννᾷ τὸν ἄρτιον, ὁ δ´
ἄρτιος οὐδέποτε τὸν περισσόν, ὡς οὐ γόνιμος ὢν οὐδὲ
ἔχων δύναμιν ἀρχῆς.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΗΘΙΚΑ 4
― καὶ τὰ μὲν πολλὰ των εις τουτο τεκμηρίων μόνοις εστὶ ρητὰ καὶ διδακτὰ τοις μυουμένοις παρ’ ημιν εις τὴν τριετηρικὴν παντέλειαν: ὰ δὲ λόγω διελθειν ου κεκώλυται πρὸς φίλους ανδρας, άλλως τε καὶ παρ’ οινον επὶ τοις του θεου δώροις, ὰν ουτοι κελεύωσι, λέγειν έτοιμος.