Δεκάτη Φθίνοντος Σκιροφοριώνος

Ιερή Αθηνάς

Δεκάς Γ

21. Εικοστή πρώτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος ΚΑ΄ (21η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΑ΄. Ἡ εἰκοστή πρώτη, ἡ δεκάτη φθίνοντος, ἡ ἀμφιδεκάτη, ἀμφ’εἰκὰς, μετεικὰς, ἡ εἰκὰς πρώτη

Γεγονότα

  •  ΑΘΗΝΑΣ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΕΚΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα εισερχόμαστε στην τελευταία δεκάδα του έτους.
Τρεις συνελεύσεις εδραιώνουν την ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων για την εκκλησία του δήμου.


IG II² 493, ΣΕΙΡΕΣ 2-8, ΕΤΟΣ -303/2:
― Επί Λεωστράτου άρχοντος επί τη
ς Αιαντίδος δωδεκάτης πρυτανε
ίας ήι Διόφαντος Διονυσοδώρου
Φηγούσιος εγραμμάτευεν· Σκιρο
φοριώνος δεκατει υστέραι, τρίτ
ει και εικοστέι της πρυτανείας·
εκκλησία κυρία


IG II²494, ΣΕΙΡΕΣ 2-8, ΕΤΟΣ -303/2:
― Επί Λεωστράτου άρχοντος επί της
Αιαντίδος δωδεκάτης πρυτανεία
ς ήι Διόφαντος Διονυσοδώρου Φ
ηγούσιος εγραμμάτευεν· Σκιροφο
ριώνος δεκατει υστέραι, τρίτει κα
ι εικοστέι της πρυτανείας· εκκλησ
ία κυρία


IG II² 505, ΣΕΙΡΕΣ 1-4, ΕΤΟΣ -302/1:
― Επί Νικοκλέους άρχοντος επί της Αιαντίδος δωδ
εκάτης πρυτανείας έι Νίκων Θεοδώρου Πλωθεύς ε
γραμμάτευεν· Σκιροφοριώνος δεκάτει υστέραι, μ
ιαι και εικοστέι της πρυτανείας εκκλησία


IG II² 676, ΣΕΙΡΕΣ 2-6, ΕΤΟΣ -273/2:― Επί Γλαυκίππου άρχοντος επί της . . . . . . .
ς δωδεκάτης πρυτανείας ήι Εύθοινος . . . κ
ρίτου Μυρρινούσιος εγραμμάτευενα Σκιροφ
οριώνος δεκάτει υστέραι, τρίτρι και εικοσ
τέι της πρυτανείας· εκκλησία
Η εικοστή ημέρα, η εικοστή πρώτη ημέρα, και η εικοστή δευτέρα ημέρα , όλες ιερές της Αθηνάς.
― ιστάμενον μηνά ως εικάδα (εώς εικάδος) έλεγον, μετά δε τούτο πρώτην φθίνοντος δευτέραν φθίνοντος.Φιλόχορος δὲ πάσας τας τρεις ιερὰς της Αθηνάς (20,21,22)
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778