Δεκάτη Φθίνοντος Σκιροφοριώνος

Ιερή Αθηνάς

Δεκάς Γ

21. Εικοστή πρώτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος ΚΑ΄ (21η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΑ΄. Ἡ εἰκοστή πρώτη, ἡ δεκάτη φθίνοντος, ἡ ἀμφιδεκάτη, ἀμφ’εἰκὰς, μετεικὰς, ἡ εἰκὰς πρώτη

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα εισερχόμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο του γ΄έτους της 698ης Ολυμπιάδος.
Τρείς συνελεύσεις σδραιώνουν τη σημερινή ημέρα ως ημέρα συνελεύσεων για την εκκλησία του δήμου.
IG II² 493, ΣΕΙΡΕΣ 2-8, ΕΤΟΣ -303/2:
― Επί Λεωστράτου άρχοντος επί τη
ς Αιαντίδος δωδεκάτης πρυτανε
ίας ήι Διόφαντος Διονυσοδώρου
Φηγούσιος εγραμμάτευεν· Σκιρο
φοριώνος δεκατει υστέραι, τρίτ
ει και εικοστέι της πρυτανείας·
εκκλησία κυρία
IG II²494, ΣΕΙΡΕΣ 2-8, ΕΤΟΣ -303/2:
― Επί Λεωστράτου άρχοντος επί της
Αιαντίδος δωδεκάτης πρυτανεία
ς ήι Διόφαντος Διονυσοδώρου Φ
ηγούσιος εγραμμάτευεν· Σκιροφο
ριώνος δεκατει υστέραι, τρίτει κα
ι εικοστέι της πρυτανείας· εκκλησ
ία κυρία
IG II² 505, ΣΕΙΡΕΣ 1-4, ΕΤΟΣ -302/1:
― Επί Νικοκλέους άρχοντος επί της Αιαντίδος δωδ
εκάτης πρυτανείας έι Νίκων Θεοδώρου Πλωθεύς ε
γραμμάτευεν· Σκιροφοριώνος δεκάτει υστέραι, μ
ιαι και εικοστέι της πρυτανείας εκκλησία
IG II² 676, ΣΕΙΡΕΣ 2-6, ΕΤΟΣ -273/2:
― Επί Γλαυκίππου άρχοντος επί της . . . . . . .
ς δωδεκάτης πρυτανείας ήι Εύθοινος . . . κ
ρίτου Μυρρινούσιος εγραμμάτευενα Σκιροφ
οριώνος δεκάτει υστέραι, τρίτρι και εικοσ
τέι της πρυτανείας· εκκλησία
Η εικοστή ημέρα, η εικοστή πρώτη ημέρα, και η εικοστή δευτέρα ημέρα , όλες ιερές της Αθηνάς.
― ιστάμενον μηνά ως εικάδα (εώς εικάδος) έλεγον, μετά δε τούτο πρώτην φθίνοντος δευτέραν φθίνοντος.Φιλόχορος δὲ πάσας τας τρεις ιερὰς της Αθηνάς (20,21,22)
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778

Close Menu