Δεκάτη Φθίνοντος Μεταγειτνιώνος

Δεκάς Γ

21. Εικοστή πρώτη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος ΚΑ΄ (21η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΑ΄. Ἡ εἰκοστή πρώτη, ἡ δεκάτη φθίνοντος, ἡ ἀμφιδεκάτη, ἀμφ’εἰκὰς, μετεικὰς, ἡ εἰκὰς πρώτη

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΑΘΗΝΑΣ
  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Σήμερα πραγματοποιούνται συνελεύσεις της Εκκλησίας του δήμου:
IG II² 796 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ -305
― ἐπὶ ․․․․ ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἐρεχθεῖδος δευτ-
έρας πρυτανείας, ἧι ․․․ος Λύκου Ἀλωπεκῆθεν
ἐγραμμάτευεν· Μεταγειτνιῶνος δεκάτει ὑστέραι,
μιᾶι καὶ εἰκοστῆι τῆς πρυτανείας· ἐκκλησία· τῶν π-
ροέδρων ἐπεψήφιζεν ․․․․․․ Ἀμεινίου Ξυπετα
καὶ συμπρόεδροι· ἔδοξεν τῶι δήμωι
IG II² 641 ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ -299
ἐπὶ Εὐκτήμονος ἄρχοντος ἐπὶ
τῆς Ἀντιγονίδος δευτέρας πρ-
υτανείας, ἧι Θεόφιλος Ξενοφῶ-
ντος Κεφαλῆθεν ἐγραμμάτευε-
ν· Μεταγειτνιῶνος δεκάτει ὑσ-
τέραι, μιᾶι καὶ εἰκοστεῖ τῆς π-
ρυτανείας· ἐκκλησία· τῶν προέ-
δρων ἐπεψήφιζε
Η σημερινή ημέρα είναι ιερή της Αθηνάς:
― Φιλόχορος δὲ πάσας τὰς τρεῖς (20-21-22) ἱερὰς λέγει τῆς Ἀθηνᾶς.
ΠΡΟΚΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΗΣΙΟΔΟ 778