Δευτέρα Μεσούντος Βοηδρομιώνος

Χαριστήρια

Δεκάς Β

12. Δωδέκατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Βοηδρομιώνος ΙΒ΄ (12η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 3ος

Δεκαήμερο Β΄, το Μέσο
ΙΒ΄. Δωδεκάτη, δευτέρα μεσούντος, δυοκαιδεκάτη

Γεγονότα

  • ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ἐπίσημη ἀττικὴ ἑορτή)
  • ΘΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ
  • ΙΕΡΗ ΠΟΜΠΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΑΚΡΟΠΟΛΗ)
  • ΕΟΡΤΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ , ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Σύμφωνα μὲ τὸν Πλούταρχο στὴ σημερινὴ ἡμέρα :
― τῇ δωδεκάτῃ (Βοηδρομιῶνος) χαριστήρια ἔϑυον ἐλευϑερίας˙ ἐν ἐκείνῃ γὰρ οἱ ἀπὸ Φυλῆς κατῆλϑον.
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΗΘΙΚΑ 349F
Τὰ Χαριστήρια ἤ Χαριστήρια Ἐλευθερίας ἦταν ἡ ἑορτὴ ὅπου οἱ Ἀθηναίοι πραγματοποιοῦσαν πρὸς ἀνάμνηση καὶ τιμή τῆς ἀπελευθέρωσης τους ἀπό τοὺς Τριάκοντα.
Τὴν ἡμέρα αὐτή (σημερινὴ) λατρευόταν ἡ προστάτιδα τῆς πόλεως, ἡ θεὰ Ἀθηνά.
Οἱ Ἐλευθερωτές, ἔνοπλοι πραγματοποιοῦσαν ἱερὴ πομπή ἀπό τὸν Πειραιᾶ μέχρι τὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας.
Ἀκολουθοῦσε ἡ θυσία γιὰ τὴν Ἀθηνά ἐπάνω στὴν Ἀκρόπολη:
― οἱ δ’ ἐκ τοῦ Πειραιῶς ἀνελθόντες σὺν τοῖς ὅπλοις εἰς τὴν ἀκρόπολιν ἔθυσαν τῇ Ἀθηνᾷ. ἐπεὶ δὲ κατέβησαν οἱ στρατηγοί
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 2, 4, 39
― Χαριστηρίοις. . . περὶ τῆς θυσίας ἥν ἔθυον τοῖς Χαλκείοις.
ΑΤΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ CIA IV2
Ὁ Deubner (Feste, σελ. 39) συμφωνεῖ μὲ τὸν Rutgers van der Loeff (De Ludis Eleusinils) 78ff, καὶ σχετίζει τὴν ἑορτὴ μὲ τὴν ἑορτὴ ποὺ ἔφερε τὸ ὄνομα Δημοκρατία:
― [ἐκ τῆς θ]υσί[α]ς τῆι Δημοκρατία[ι παρὰ]
[στρατη]γῶν ∶[Η]ΗΗΗΔΙΙΙ·
IG II2 1496
Ὁ Ἠσίοδος, στὴν ἐποχὴ του, ἀναφέρεται στὶς ἐπισημασίαι ποὺ ἔχουν να κάνουν μὲ τὶς φάσεις τῆς σελήνης καὶ τὴν καταγράφει ὡς καλότυχη καὶ εὑνοϊκὴ ἡμέρα γιὰ τὶς γεωργικὲς ἐργασίες:
― ἑνδεκάτη δὲ δυωδεκάτη τ’ἄμφω γε μὲν ἐσθλαὶ
ἠμὲν ὄις πείκειν ἠδ’εὔφρονα καρπὸν ἀμᾶσθαι•
ἡ δὲ δυωδεκάτη τῆς ἑνδεκάτης μὲγ’ἀμείνων•
ΑΠΟΔΟΣΗ
ἡ ἑνδεκάτη καὶ ἡ δωδεκάτη καὶ οἱ δυὸ εἶναι καλές γιὰ νὰ κουρεύεις τὰ πρόβατα, καὶ νὰ θερίζεις τὸν ευφραντικό, καρπό, ἤ δωδεκάτη εἶναι πολύ πιὸ σπουδαία ἀπ’ τὴν ἑνδεκάτη
(ΗΣΙΟΔΟΣ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ 774)