Δευτέρα Ισταμένου Θαργηλιώνος

Αγαθού Δαίμονος

Δεκάς Α

2. Δεύτερη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Θαργηλιώνος Β΄ (2η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 11ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Β΄. Δευτέρα, δευτέρα ισταμένου

Γεγονότα

ΑΓΑΘΟΥ ΔΑΙΜΟΝΟΣ

ΑΠΑΝΤΩΝ ΧΘΟΝΙΩΝ ΘΕΩΝ

ΗΡΩΩΝ- ΗΡΩΪΔΩΝ ΘΥΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΤΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ


Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα [-408/7] οι Ταμίες της Αθηνάς πραγματοποιούν οικονομική συναλλαγή [IG I² 304Β, ΣΕΙΡΕΣ 76-77]. Οι συναλλαγές αφορούν έργα καλλωπισμού του ναού εν’όψει Παναθηναίων.

ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ.[Βλέπε παρακάτω]


Τὴν δευτέρα ἱσταμένου Θαργηλιῶνος μηνός τοῦ 3ο ἔτους τῆς 114ης Ὀλυμπιάδος (-322) ἔλαβε χώρα γενικὴ συνέλευση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου στὴν Ἀθήνα:

IG II2 373, σειρὲς 16-20
― ἐπὶ Φιλοκλέους ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Οἰνεῖδος ἐνάτης πρυτανέας ἧι Εὐθυγένης Ἡφαιστοδήμου Κηφισσιεύς ἐγραμμάτευσεν Θαργηλιωνος δευτέραι ἱσταμένου, τρίτει καὶ εἰκοστει τῆς Πρυτανείας ἐκκλησία.

Ἡ δεύτερη ἡμέρα τοῦ κάθε μηνὸς ἐθεωρεῖτο ἡ ἡμέρα τοῦ Ἀγαθοῦ Δαίμονος. Τιμὲς ἀποδίδονται καὶ στοὺς Ἥρωες καὶ χθόνιους θεούς.
ΗΣΥΧΙΟΣ
― ἀγαθοῦ δαίμονος πόμα• τὸ μετὰ τὸ δεῖπνον ἄκρατον πινόμενον παρὰ Ἀθηναίοις• καὶ τὴν β΄ ἡμέραν οὕτως ἐκάλουν.

ΣΟΥΪΔΑΣ
― ἀγαθοῦ δαίμονος• καὶ ἡμέραν δὲ τὴν δευτέραν τοῦ μηνὸς οὕτως ἐκάλουν.

Ὁ Ε.Rodhe (1845-1898) στὸ ἕργο του Ψυχὴ (1890-1894) ἀντιλαμβάνεται τὸν ἀγαθὸ δαίμωνα ὡς μία χθόνια θεότητα, αὐτὸ ἐνισχύεται καὶ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀναφορὰ τοῦ Πλούταρχου:
(ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΗΘΙΚΑ 272Α).
― Καὶ γὰρ Ἕλληνες ἐν τῇ νουμηνίᾳ τοὺς θεοὺς σεβόμενοι τὴν δευτέραν ἥρωσι καὶ δαίμοσιν ἀποδεδώκασι, καὶ τῶν κρατήρων ὁ δεύτερος ἥρωσιν ἔπικίρναται καὶ ἡρωΐσι.

Ὁ Ἀθηναῖος συνδέει τὸν ἀγαθὸ δαίμων μὲ τὸν θεὸ Διόνυσο:
ΑΘΗΝΑΙΟΣ 15.675Β
― καὶ διὰ τοῦθ’οἱ Ἕλληνες τῷ μὲν παρὰ δεῖπνον ἀκράτῳ προσδιδομένῳ τὸν ἀγαθὸν ἐπιφωνοῦσι δαίμονα, τιμῶντες τὸν εὑρόντα δαίμονα• ἦν δ’οὗτος ὁ Διόνυσος.

Ἡ μαρτυρία τοῦ Ἀθηναίου εἶναι πολὺ σημαντικὴ ὡς πρὸς τὸν καθορισμὸ τῆς θεότητος τοῦ Ἀγαθοῦ Δαίμονος διότι βλέπουμε ὅτι τὴν δευτέρα ἱσταμένου τοῦ μηνὸς Ἀνθεστηριῶνος, καταγράφεται μία θυσία στὸ θυσιολόγιο τοῦ Δήμου Ἐρχιᾶς στὸν Διόνυσο.
Ὁ σχολιαστὴς τοῦ Ἀριστοφάνους στὸ ἕργο Νεφέλαι, καθορίζει τὴν δευτέρα ἱσταμένου τοῦ κάθε μηνὸς, ὡς ἡμέρα ποὺ τιμᾶται καὶ ὁ Ποσειδών:
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΝΕΦΕΛΑΙ 616
― καὶ γὰρ ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τεταγμένον ἦν τὸν Δία τιμᾶν, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ τὸν Ποσειδῶνα, καὶ τοὺς ἄλλους θεοὺς καθεξῆς.

Αὐτὸ τὸ σχόλιο, εἶναι λανθασμένο, διότι ἡ ἱερὴ ἡμέρα τοῦ Ποσειδῶνος εἶναι ἡ ὀγδόη ἱσταμένου τοῦ κάθε μηνὸς. Ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ τοῦ σχολιαστὴ ἀφορᾶ τὴ Νουμηνία καὶ ἡ δήλωση του :
― καὶ τοὺς ἄλλους θεοὺς καθεξῆς.
δηλώνει ὄτι γίνεται μία προσπάθεια νὰ παρουσιάσει ἕνα σύστημα ἡμερολογίου ποὺ δὲν ὑπάρχει στὸ Ἀττικὸ Θρησκευτικὸ Ἡμερολόγιο. Σὲ γενικὲς γραμμὲς ὁ ἀγαθὸς δαίμων εἶναι ἀρχέγονη Ἑλληνικὴ Θεότητα, ἡ ὁποία ἀντιπροσώπευε γενικὰ τὸ πνεῦμα τῆς γονιμότητας καὶ τῆς εὐφορίας. Κατὰ τὴν κλασικὴ ἐποχὴ ἀπέκτησε ὑπόσταση καὶ λατρευόταν ὡς φύλακας τῆς οἰκογενειακῆς εὐδαιμονίας καὶ τῆς πόλης, προστάτης τῶν ἀμπελιῶν καὶ τῶν χωραφιῶν, συνήθως μαζὶ μὲ τὴν Ἀγαθὴ Τύχη. Ταυτιζόταν ἄλλοτε μὲ τὸν Δία καὶ ἄλλοτε μὲ τὸν Διόνυσο. Σύμβολά του ἦταν τὸ φίδι ἢ ὁ φαλλός, καὶ στὴ λατρεία του ἦταν ἀφιερωμένη ἡ μέρα ποὺ δοκίμαζαν τὸ νέο κρασί. Κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους, συνδέθηκε μὲ τὴ λατρεία τοῦ αἰγυπτιακοῦ θεοῦ Χνοὺμ (τὸν ὁποῖο οἱ Ἕλληνες ὀνόμαζαν Χνούβι, σύμφωνα μὲ τὸν Στράβωνα).