Δευτέρα Ισταμένου Σκιροφοριώνος

Αγαθού Δαίμονος

Δεκάς Α

2. Δεύτερη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Σκιροφοριώνος Β΄ (2η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 12ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Β΄. Δευτέρα, δευτέρα ισταμένου

Γεγονότα

  • ΙΕΡΗ ΑΓΑΘΟΥ ΔΑΙΜΟΝΟΣ
  • ΤΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΧΘΟΝΙΩΝ ΘΕΩΝ
  • ΤΙΜΕΣ ΑΠΑΝΤΩΝ ΗΡΩΩΝ- ΗΡΩΪΔΩΝ
  • ΘΥΣΙΕΣ ΣΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΙΕΡΟ ΘΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΥΡΟΤΡΟΦΟ
  • ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΦΥΛΩΝ Α’ ΗΜΕΡΑ
  • ΣΥΝΟΔΟΣ ΘΙΑΣΩΤΩΝ ΤΗΣ ΒΕΝΔΙΔΟΣ
  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Στὴ β΄ Σκιρροφοριῶνος πραγματοποιεῖται ἡ μηνιαία ἑορτὴ ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὸν Ἀγαθὸ Δαίμονα.
Σύνοδος τῶν Ἀττικῶν Φυλῶν πραγματοποιήθηκε σὰν σήμερα τὸ γ΄ἔτος τῆς 110ης Ὀλυμπιάδος /-338:
― ἔγραψε Δημοσθένης ἀγορὰν ποιῆσαι τῶν φυλῶν Σκιροφοριῶνος δευτέρα ἱσταμένου καὶ τρίτῃ
ΑΙΣΧΙΝΗΣ 3.27
Συνελεύσεις τῶν Θιασωτῶν τῆς Βενδῖδος ἔλαβαν χώρα ἀνὰ διάφορα ἔτη σὰν σήμερα στὴ Σαλαμῖνα, στὸ ἱερὸ, τὸ α΄ἔτος τῆς 127ης Ὀλυμπιάδος /-272 :
― Θ Ε Ο Ι
ἐπὶ Λυσιθείδου ἔρχοντος Σκιροφοριῶνος δευτέραι• ἀγοραι κυρίαι
IG II2 1317.1
Οἱ Θιασῶται : Χαρῖνος (Ἱερέας), Μένων (Ἐπιμελητής), Νικίας (Ἐπιμελητής), Νίκαρχος (Ἐπιμελητής), Παυσανίας (Ἐπιμελητής) Χαρῖνος (Ταμίας) , Στρατοκλῆς (Γραμματέας).
Τὸ γ΄ἔτος τῆς 132ης Ὀλυμπιάδος /-250 :
― Θ Ε Ο Ι
ἐπὶ Θερσιλόχου ἄρχοντος, Σκιροφοριῶνος δευτέραι ἱσταμένου, κυρίαι ἀγοραι.
SEG 2.10 2-3
Τὸ α΄ἔτος τῆς 133ης Ὀλυμπιάδος /-248 :
― Θ Ε Ο Ι
ἐπὶ Ἱέρωνος ἄρχοντος καὶ ἱερέως Χαρίνου• μηνὸς Σκιροφοριῶνος δευτέραι ἱσταμένου• κυρίαι ἀγοραι.
IG II2 131β 2-3
Διαδικαστικὰ πρακτικά καταγράφονται στὴ σημερινή ἡμέρα τὸ γ΄ἔτος τῆς 109ης Ὀλυμπιάδος /-342 :
― Σκιρροφοριῶνος δευτέραι ἱσταμένου δικαστήριον
ΗΕΣΠΕΡΙΑ 1932 115-116
Θυσίες καταγράφονται στὸ Ἀθηναϊκὸ Πολιτειακὸ Ἡμερολόγιο υπέρ της θεάς Αθηνάς και της Κουροτρόφου:
― Σκιροφοριώνος
δευτεραι ισταμενο
εκ των κατα μηνα
Αθηνααι βος κριτη
ιερεωσυνα
Κοροτροφωι
….ρωι κριθων
μεδιμνος
οινο αμφορευς
ΗΕΣΠΕΡΙΑ 1935 19-27
Συνέλευσις τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Δήμου τὸ β΄ἔτος τῆς 110ης Ὀλυμπιάδος /-339
ΗΕΣΠΕΡΙΑ 1938 1-3
Ἡ δεύτερη ἡμέρα τοῦ κάθε μηνὸς ἐθεωρεῖτο ἡ ἡμέρα τοῦ Ἀγαθοῦ Δαίμονος.
Τιμὲς ἀποδίδονται καὶ στοὺς Ἥρωες καὶ χθόνιους θεούς.
ΗΣΥΧΙΟΣ
― ἀγαθοῦ δαίμονος πόμα• τὸ μετὰ τὸ δεῖπνον ἄκρατον πινόμενον παρὰ Ἀθηναίοις• καὶ τὴν β΄ ἡμέραν οὕτως ἐκάλουν.
ΣΟΥΪΔΑΣ
― ἀγαθοῦ δαίμονος• καὶ ἡμέραν δὲ τὴν δευτέραν τοῦ μηνὸς οὕτως ἐκάλουν.
Ὁ Ε.Rodhe (1845-1898) στὸ ἕργο του Ψυχὴ (1890-1894) ἀντιλαμβάνεται τὸν ἀγαθὸ δαίμωνα ὡς μία χθόνια θεότητα, αὐτὸ ἐνισχύεται καὶ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀναφορὰ τοῦ Πλούταρχου:
(ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΗΘΙΚΑ 272Α).
― Καὶ γὰρ Ἕλληνες ἐν τῇ νουμηνίᾳ τοὺς θεοὺς σεβόμενοι τὴν δευτέραν ἥρωσι καὶ δαίμοσιν ἀποδεδώκασι, καὶ τῶν κρατήρων ὁ δεύτερος ἥρωσιν ἔπικίρναται καὶ ἡρωΐσι.
Ὁ Ἀθηναῖος συνδέει τὸν ἀγαθὸ δαίμων μὲ τὸν θεὸ Διόνυσο:
ΑΘΗΝΑΙΟΣ 15.675Β
― καὶ διὰ τοῦθ’οἱ Ἕλληνες τῷ μὲν παρὰ δεῖπνον ἀκράτῳ προσδιδομένῳ τὸν ἀγαθὸν ἐπιφωνοῦσι δαίμονα, τιμῶντες τὸν εὑρόντα δαίμονα• ἦν δ’οὗτος ὁ Διόνυσος.
Ἡ μαρτυρία τοῦ Ἀθηναίου εἶναι πολὺ σημαντικὴ ὡς πρὸς τὸν καθορισμὸ τῆς θεότητος τοῦ Ἀγαθοῦ Δαίμονος διότι βλέπουμε ὅτι τὴν δευτέρα ἱσταμένου τοῦ μηνὸς Ἀνθεστηριῶνος, καταγράφεται μία θυσία στὸ θυσιολόγιο τοῦ Δήμου Ἐρχιᾶς στὸν Διόνυσο.
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ
Ὁ σχολιαστὴς τοῦ Ἀριστοφάνους στὸ ἕργο Νεφέλαι, καθορίζει τὴν δευτέρα ἱσταμένου τοῦ κάθε μηνὸς, ὡς ἡμέρα ποὺ τιμᾶται καὶ ὁ Ποσειδών:
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΝΕΦΕΛΑΙ 616
― καὶ γὰρ ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τεταγμένον ἦν τὸν Δία τιμᾶν, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ τὸν Ποσειδῶνα, καὶ τοὺς ἄλλους θεοὺς καθεξῆς.
Αὐτὸ τὸ σχόλιο, εἶναι λανθασμένο, διότι ἡ ἱερὴ ἡμέρα τοῦ Ποσειδῶνος εἶναι ἡ ὀγδόη ἱσταμένου τοῦ κάθε μηνὸς. Ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ τοῦ σχολιαστὴ ἀφορᾶ τὴ Νουμηνία καὶ ἡ δήλωση του :
― καὶ τοὺς ἄλλους θεοὺς καθεξῆς
δηλώνει ὄτι γίνεται μία προσπάθεια νὰ παρουσιάσει ἕνα σύστημα ἡμερολογίου ποὺ δὲν ὑπάρχει στὸ Ἀττικὸ Θρησκευτικὸ Ἡμερολόγιο.
Σὲ γενικὲς γραμμὲς ὁ ἀγαθὸς δαίμων εἶναι ἀρχέγονη Ἑλληνικὴ Θεότητα, ἡ ὁποία ἀντιπροσώπευε γενικὰ τὸ πνεῦμα τῆς γονιμότητας καὶ τῆς εὐφορίας.
Κατὰ τὴν κλασικὴ ἐποχὴ ἀπέκτησε ὑπόσταση καὶ λατρευόταν ὡς φύλακας τῆς οἰκογενειακῆς εὐδαιμονίας καὶ τῆς πόλης, προστάτης τῶν ἀμπελιῶν καὶ τῶν χωραφιῶν, συνήθως μαζὶ μὲ τὴν Ἀγαθὴ Τύχη.
Ταυτίζεται ἄλλοτε μὲ τὸν Δία καὶ ἄλλοτε μὲ τὸν Διόνυσο. Σύμβολά του είναι τὸ φίδι ἢ ὁ φαλλός, καὶ στὴ λατρεία του ἦταν ἀφιερωμένη ἡ μέρα ποὺ δοκίμαζαν τὸ νέο κρασί.
Κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους, συνδέθηκε μὲ τὴ λατρεία τοῦ αἰγυπτιακοῦ θεοῦ Χνοὺμ (τὸν ὁποῖο οἱ Ἕλληνες ὀνόμαζαν Χνούβι, σύμφωνα μὲ τὸν Στράβωνα).