Δευτέρα Ισταμένου Ποσειδεώνος

Αγαθού Δαίμονος

Δεκάς Α

2. Δεύτερη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ποσειδεώνος Β΄ (2η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 6ος

Δεκαήμερο Α΄, το Ιστάμενο
Β΄. Δευτέρα, δευτέρα ισταμένου

Γεγονότα

  • ΑΓΑΘΟΥ ΔΑΙΜΟΝΟΣ
  • ΑΠΑΝΤΩΝ ΧΘΟΝΙΩΝ ΘΕΩΝ
  • ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΪΔΩΝ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Ἡ δεύτερη ἡμέρα τοῦ κάθε μηνὸς ἐθεωρεῖτο ἡ ἡμέρα τοῦ Ἀγαθοῦ Δαίμονος.

Υπό την μορφή του όφεως υπάρχουν και άλλοι οικιακοί δαίμονες που αρχαϊκά και κλασικά ταυτίζονται με τον θεό Δία, όπως ο Σ ω τ ή ρ, ο   Μ ε ι λ ί χ ι ο ς, και ο   Α γ α θ ό ς  Δ α ί μ ω ν.


Τιμὲς ἀποδίδονται καὶ στοὺς ήρωες και τις ηρωϊδες.
― ἀγαθοῦ δαίμονος πόμα
τὸ μετὰ τὸ δεῖπνον ἄκρατον πινόμενον παρὰ Ἀθηναίοις
καὶ τὴν β΄ ἡμέραν οὕτως ἐκάλουν.
ΗΣΥΧΙΟΣ
― ἀγαθοῦ δαίμονος
καὶ ἡμέραν δὲ τὴν δευτέραν τοῦ μηνὸς οὕτως ἐκάλουν. ΣΟΥΪΔΑΣ
Ὁ Ε.Rodhe (1845-1898) στὸ ἕργο του Ψυχὴ (1890-1894) ἀντιλαμβάνεται τὸν ἀγαθὸ δαίμων ὡς μία χθόνια θεότητα, αὐτὸ ἐνισχύεται καὶ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀναφορὰ τοῦ Πλουτάρχου:
― Καὶ γὰρ Ἕλληνες ἐν τῇ νουμηνίᾳ τοὺς θεοὺς σεβόμενοι τὴν δευτέραν ἥρωσι καὶ δαίμοσιν ἀποδεδώκασι, καὶ τῶν κρατήρων ὁ δεύτερος ἥρωσιν ἔπικίρναται καὶ ἡρωΐσι.
(ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΗΘΙΚΑ 272Α).
Ὁ Ἀθηναῖος συνδέει τὸν ἀγαθὸ δαίμων μὲ τὸν θεὸ Διόνυσο:
― καὶ διὰ τοῦθ’οἱ Ἕλληνες τῷ μὲν παρὰ δεῖπνον ἀκράτῳ προσδιδομένῳ τὸν ἀγαθὸν ἐπιφωνοῦσι δαίμονα, τιμῶντες τὸν εὑρόντα δαίμονα• ἦν δ’οὗτος ὁ Διόνυσος ΑΘΗΝΑΙΟΣ 15.675Β
Ἡ μαρτυρία τοῦ Ἀθηναίου εἶναι πολὺ σημαντικὴ ὡς πρὸς τὸν καθορισμὸ τῆς θεότητος τοῦ Ἀγαθοῦ Δαίμονος διότι βλέπουμε ὅτι τὴν δευτέρα ἱσταμένου τοῦ μηνὸς Ἀνθεστηριῶνος, καταγράφεται μία θυσία στὸ θυσιολόγιο τοῦ Δήμου Ἐρχιᾶς στὸν Διόνυσο.
Ὁ σχολιαστὴς τοῦ Ἀριστοφάνους στὸ ἕργο Νεφέλαι, καθορίζει τὴν δευτέρα ἱσταμένου τοῦ κάθε μηνὸς, ὡς ἡμέρα ποὺ τιμᾶται καὶ ὁ Ποσειδών:
― καὶ γὰρ ἐν τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τεταγμένον ἦν τὸν Δία τιμᾶν, ἐν δὲ τῇ δευτέρᾳ τὸν Ποσειδῶνα, καὶ τοὺς ἄλλους θεοὺς καθεξῆς.
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΝΕΦΕΛΑΙ 616
Αὐτὸ τὸ σχόλιο, εἶναι λανθασμένο, διότι ἡ ἱερὴ ἡμέρα τοῦ Ποσειδῶνος εἶναι ἡ ὀγδόη ἱσταμένου τοῦ κάθε μηνὸς. Ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ τοῦ σχολιαστὴ ἀφορᾶ τὴ Νουμηνία καὶ ἡ δήλωση του :
― καὶ τοὺς ἄλλους θεοὺς καθεξῆς
δηλώνει ὄτι γίνεται μία προσπάθεια νὰ παρουσιάσει ἕνα σύστημα ἡμερολογίου ποὺ δὲν ὑπάρχει στὸ Ἀττικὸ Θρησκευτικὸ Ἡμερολόγιο.
Σὲ γενικὲς γραμμὲς ὁ ἀγαθὸς δαίμων εἶναι ἀρχέγονη Ἑλληνικὴ Θεότητα, ἡ ὁποία ἀντιπροσώπευε γενικὰ τὸ πνεῦμα τῆς γονιμότητας καὶ τῆς εὐφορίας.
Κατὰ τὴν κλασικὴ ἐποχὴ ἀπέκτησε ὑπόσταση καὶ λατρευόταν ὡς φύλακας τῆς οἰκογενειακῆς εὐδαιμονίας καὶ τῆς πόλης, προστάτης τῶν ἀμπελιῶν καὶ τῶν χωραφιῶν, συνήθως μαζὶ μὲ τὴν Ἀγαθὴ Τύχη.
Ταυτιζόταν ἄλλοτε μὲ τὸν Δία καὶ ἄλλοτε μὲ τὸν Διόνυσο. Σύμβολά του ἦταν τὸ φίδι ἢ ὁ φαλλός, καὶ στὴ λατρεία του ἦταν ἀφιερωμένη ἡ μέρα ποὺ δοκίμαζαν τὸ νέο κρασί.
Κατὰ τοὺς ἑλληνιστικοὺς χρόνους, συνδέθηκε μὲ τὴ λατρεία τοῦ αἰγυπτιακοῦ θεοῦ Χνοὺμ (τὸν ὁποῖο οἱ Ἕλληνες ὀνόμαζαν Χνούβι, σύμφωνα μὲ τὸν Στράβωνα).

Ο Πλούταρχος αφηγείται για την τοπικη Θηβαϊκή εορτή Πιθοίγια, την οποία παρακολούθησε ως παιδί επειδή στην εορτή προΐστατο ο πατέρας του. (Συμποσιακά 3,7,1)
Την ενδεκάτη ημέρα του Ανθεστηριώνος, γράφει, στην Αθήνα ανοίγουν τον νέο οίνο· υπήρχε παλαιά η συνήθεια να προσφέρουν ένα μέρος του σαν σπονδή, προτού το πιούν, συγχρόνως εύχονται να είναι ανώδυνη και ευεργετική η χρήση του φαρμάκου (οίνου).
Εμείς οι Βοιωτοί, όμως συνεχίζει ο Πλούταρχος, ονομάζουμε αυτόν τον μήνα Προστατήριο, στην συνέχεια θυσιάζουμε στον ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΑ, και δοκιμάζουμε τον πρώτο οίνο, αφού πρώτα φυσούσε ο ΖΕΦΥΡΟΣ, διότι αυτός ο άνεμος αλλάζει και αλλοιώνει τον οίνο. Κι έτσι όποιος οίνος του ξεφύγει παραμένει άθικτος..

Η ΖΕΦΥΡΟΥ ΠΝΟΗ, είναι η αρχή της νεαράς Ανοίξεως δηλαδή, το μέσο σημείο μεταξύ του χειμερινού ηλιοστασίου, και της εαρινής ισημερίας, στην εποχή του Σόλωνος, δεν μπορούσε να «πέσει» αργότερα της δεκάτης ή της ενδεκάτης αυτού του μηνός.

Ποιος είναι ο Αγαθοδαίμων;

Αγαθός Δαίμων ή Αγαθοδαίμων είναι ο οικιακός αγαθός δαίμονας εις ον κατά το τέλος της εστιάσεως προέπινον ποτήριον ακράτου οίνου…(Λεξ. Σουδα, Διόνυσος)