Δευτέρα Φθίνοντος Ποσειδεώνος

Δεκάς Γ

29. Εικοστή ένατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Ποσειδεώνος ΚΘ΄ (29η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 6ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΘ΄. Δευτέρα φθίνοντος, τρισεινάς, εικάς ενάτη

Γεγονότα

  • HΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Δυο συνελευσεις της Εκκλησίας του δήμου καταγραφονται την σημερινή ημέρα και την εδραιώνουν ως ημέρα συνελεύσεων
Εσπερία 1934, σελ. 6-7, αρ. 7, σειρ. 2.7, ετος -301:
― επί Νικοκλέους άρχοντος επί της
Αντιγονίδος εβδόμης πρυτανείας
ηι Νικων Θεωδόρου Πλωθεύς
εγραμμάτευεν · Ποσιδεώνος δευτέραι μετ΄εικάδας
πρώτηι της
πρυτανείας εκκλησία εν Διονύσου
IG ΙΙ² 953, σειρές 1-4, ετος -160:
― ἐ]πὶ Τυχάνδρου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀκαμ[αντίδος ἕκτης πρυ]-
[τ]ανείας, ἧι Σωσιγ[έ]νης Μενεκράτου Μαρ[αθώνιος ἐγραμμάτευ]-
[εν]· Ποσιδεῶνος δευτέραι μετ’ εἰκάδας, ἐ[νάτηι τῆς πρυτανεί]-
[ας· ἐ]κκλησία κυρία ἐν τῶι θεάτρωι· τῶν πρ[οέδρων ἐπεψήφιζεν —]
5 — — Διοζότου Οἰναῖος καὶ συμπροέδρ[οι· ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ καὶ]
[τῶι δή]μωι· Νικόστρατος Φιλίσκου Θοραι[εὺς εἶπεν· ἐπειδὴ — —]
[— οἰκ]εῖος ὢν τοῦ [β]ασιλέως Εὐμένου[ς ἐν τῶι ἔμπροσθεν χρό]-
[νωι εὔνο]υς ὑπῆρξ̣ε̣ν καὶ παρεχόμενο[ς χρείας κοινῆι τε τῶι δήμ]-
[ωι καὶ κα]θ̣’ ἱδίαν τοῖς ἀφικνουμένοις τ[ῶν πολιτῶν εἰς Πέργαμον]
10 [διετέλεσε κ]αὶ νῦ[ν] Εὐ[μέ]νο[υς τ]ὴν ἀρχ[ὴν καταλιπόντος