Δευτέρα Φθίνοντος Μεταγειτνιώνος

Δεκάς Γ

29. Εικοστή ένατη ημέρα της σελήνης
ΑΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

Μεταγειτνιώνος ΚΘ΄ (29η)
ΑΤΤΙΚΟΣ ΜΗΝ 2ος

Δεκαήμερο Γ΄, το Φθίνον
ΚΘ΄. Δευτέρα φθίνοντος, τρισεινάς, εικάς ενάτη

Γεγονότα

  • ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • ΜΑΧΗ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΗΜΕΡΑ Γ’
  • ΤΕΛΕΥΤΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΕΩΝΙΔΑ

Αναφορές Πηγές για την ημέρα

Τη σημερινή ημέρα διεξάγεται η τελευταία ημέρα της Μάχης των Θερμοπυλών όπου ο Βασιλεύς Λεωνίδας πεθαίνει ηρωικά μαζί με τους 300 του και τους 700 Θεσπιείς.

Τρεις συνελεύσεις καθιερώνουν τη σημερινή ημέρα ώς ημέρα συνελεύσεων της εκκλησίας:
HESPERIA 1932, σελ.45-56, σειρές 1-5, έτος -302/1
― επί Νικοκλέους άρχοντος επί της Αιγηί
δος δευτέρας πρυτανείας ήι Νίκων Θεοδ
ώρου Πλωθεύς εγραμμάτευεν, Μεταγειτν
ιώνος [δευτέραι μετ΄εικάδας], τρίτηι και
εικοστήι της πρυτανείας εκκλησία.
Ο αριθμός της πρυτανείας επιβεβαιώνει ότι ο μήνας ήταν ο Μεταγειτνιών, -κοστήι, επιβεβαιώει και την ημέρα της τρίτης δεκάδας του μηνός που έχει αποκατασταθεί από τον Ο.Βroneer.
HESPERIA 1935, σελ.562-565, αριθ. 40, σειρές 1-5, έτος -281/0
― άρχων Ουρίας επί της Αιαντίδος δευτέρ
ας πρυτανείας ήι Εύξενος Καλλίδου Αιξω
νεύς εγραμμάτευεν, Μεταγειτνιώνος δε
τέραι μετ΄εικάδας, ογδόει και εικοστέ
ι της πρυτανείας εκκλησία.
HESPERIA 1935, σελ.525-530, αριθ. 39, σειρές 2-7, έτος -226/5
― επί Εργοχάρου άρχοντος επί της Ιπποθων
τίδος τρίτης πρυτανείας ήι Ζωίλος Διφί
λου Αλωπεκήθεν εγραμμάτευεν Μεταγειτνι
ώνος δευτέραι μετ΄εικάδας, εβδόμει και ει
κοστέι της πρυτανείας εκκλησία εν τωι θεά
τρωι.


ΕΤΟΣ -480. ΜΗΝ ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΟ
ΙΟΥΛΙΑΝΟ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ)
…………………………………………………
23η ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ
ΑΦΙΞΗ ΞΕΡΞΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
1η ΗΜΕΡΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΣΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
…………………………………………………
24η ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ
2η ΗΜΕΡΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΣΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
…………………………………………………
25η ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ
3η ΗΜΕΡΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΣΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
…………………………………………………
26η ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ
4η ΗΜΕΡΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΕΥΣΕΩΣ ΠΕΡΣΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
………………………………………………..
27η ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ
1η ΗΜΕΡΑ ΜΑΧΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
………………………………………………..
28η ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ
2η ΗΜΕΡΑ ΜΑΧΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
………………………………………………..
29η ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝΟΣ
3η ΗΜΕΡΑ ΜΑΧΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΘΑΝΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ
………………………………………………..
1η ΒΟΗΔΡΟΜΙΩΝΟΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΞΕΡΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ